ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων στις χρηματιστηριακές αποδόσεις:Η περίπτωση του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Σαρρή, Γαρυφαλιά
Συντελεστής :Μπίλιας, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :154 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί η επίδραση τωνμακροοικονομικών παραγόντων στις χρηματιστηριακές αποδόσεις, μελετώνταςσυγκεκριμένα το Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α).Μεθοδολογία/προσέγγιση: Οι μεταβλητές των οποίων τα δεδομένα συνελέγησαναφορούν το διάστημα 1985-2013 κι είναι μηνιαία. Οι μεταβλητές οι οποίεςχρησιμοποιήθηκαν ήταν εκείνες που πρότειναν οι Chen et al (1986), δηλαδή ημηνιαία μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής, ο αναμενόμενος πληθωρισμός, ο μηαναμενόμενος πληθωρισμός, το ασφάλιστρο κινδύνου και η χρονική διάρθρωση τωνεπιτοκίων. Επιπλέον, προστέθηκαν στο μοντέλο και οι μεταβλητές που πρότεινανπεραιτέρω οι Rjoub et al (2009), δηλαδή η προσφορά χρήματος και ησυναλλαγματική ισοτιμία, κι έπειτα ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος. Η ανάλυσηέγινε σε στάδια, με ανάλυση παλινδρόμησης πρώτα για το μοντέλο Chen et al (1986),έπειτα για των Rjoub et al (2009) και τέλος με την προσθήκη του ΔείκτηΟικονομικού Κλίματος. Στη συνέχεια διεξήχθη έλεγχος μακροχρόνιας ισορροπίας γιατις μη στάσιμες σειρές με βάση τους Engle-Granger και Johansen και τέλος έλεγχοςβραχυχρόνιας ισορροπίας μέσω μοντελοποίησης των στάσιμων σειρών σε VAR κιέλεγχο αιτιότητας κατά Granger
Λέξη κλειδί :Χρηματιστηριακές αποδόσεις
Μακροοικονομικοί παράγοντες
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)
Ημερομηνία έκδοσης :22-01-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sarri_2015.pdf

Τύπος: application/pdf