ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συζήτηση για τον οικονομικό μετσσχηματισμό της ΟΝΕ
Δημιουργός :Τζιώτης, Νικόλαος
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία πρόκειται να ασχοληθεί με ένα εξαιρετικά επίκαιρο αντικείμενο, τοοποίο αποτελεί καθημερινό ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος και βεληνεκούς. Ενπροκειμένω, ο γράφων θα ασχοληθεί με το πεδίο συζήτησης αναφορικά με τηνπεραιτέρω εξέλιξη του μορφώματος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σεοικονομικούς όρους, όπως αυτό διαμορφώνεται στον Ευρωπαϊκό χώρο το τελευταίοχρονικό διάστημα.Το ερώτημα που εύλογα τίθεται πλέον από όλες τις κατευθύνσεις είναι το εξής: προς ταπού βαδίζει η Ευρώπη? Quo Vadis Europa? Συνεπεία αυτού, αναδύεται με τρόποεπιτακτικό η συζήτηση για την εξεύρεση ενός εναλλακτικού δρόμου λειτουργίας καιύπαρξης της ΟΝΕ.Σε πρώτη φάση θα δοθούν στον αναγνώστη ορισμένες εισαγωγικές σημειώσειςσχετικές με την ίδρυση της ΟΝΕ και ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της,ώστε να γίνει κατανοητό το κοινό αυτό Ευρωπαϊκό επίτευγμα ως προς την προσπάθειαπου καταβάλλεται για την αναδιάρθρωση και βελτίωσή του. Στη συνέχεια, θαακολουθήσει η περιγραφή του τρέχοντος οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος –διεθνούς και ευρωπαϊκού – με έμφαση στα συμπτώματα που εμφανίζονται στηνΕυρωπαϊκή οικονομία εξαιτίας της κρίσης και τη σημασία που έχουν για τα τεκταινόμεναστον Ευρωπαϊκό χώρο
Λέξη κλειδί :Οικονομική και νομισματική ένωση
Ευρώπη
Οικονομική και νομισματική ένωση(ΟΝΕ)
Ημερομηνία έκδοσης :22-01-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tziotis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf