ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δίδυμα ελλείματα στις χώρες της Ε.Ε
Δημιουργός :Λάζου, Σωτηρία
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε μια ανοιχτή οικονομία, η μακροοικονομική πολιτική έχει δυο στόχους , την επίτευξηεσωτερικής ισορροπίας (πλήρη απασχόληση με σταθερότητα των τιμών) και τηνεπίτευξη ισορροπίας στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας (αποφυγή υπερβολικώνανισορροπιών στις διεθνείς πληρωμές). Η εσωτερική ισορροπία είναι η επίτευξη τουστόχου της πλήρης απασχόλησης των πόρων της οικονομίας και της σταθερότητα τουεγχώριου επιπέδου των τιμών. Η εξωτερική ισορροπία επιτυγχάνεται όταν το ισοζύγιοτρεχουσών συναλλαγών μιας χώρας δεν είναι τόσο ελλειμματικό ώστε η χώρα νααδυνατεί να ανταποκριθεί μελλοντικά στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τοεξωτερικό χρέος , ούτε τόσο πλεονασματικό ώστε να προκαλεί ανάλογες δυσχέρειεςστις υπόλοιπες χώρες.Η μελέτη των διεθνών μακροοικονομικών σχέσεων εξηγείται αρχικά με την λογιστικήπεριγραφή του επιπέδου παραγωγής μιας χώρας και τις διεθνείς της συναλλαγές. Τοεπίπεδο παραγωγής προσδιορίζεται με τους εθνικούς λογαριασμούς, που εκείκαταγράφονται όλες οι δαπάνες που συμβάλλουν στη δημιουργία εισοδήματοςπροϊόντος σε κάθε χώρα. Οι διεθνείς συναλλαγές προσδιορίζονται με το ισοζύγιοπληρωμών, που βοηθά στην παρακολούθηση τόσο των μεταβολών της χρέωσης μιαςχώρας στο εξωτερικό , όσο και στην εξέλιξη των εξαγωγικών ή των ανταγωνιζόμενων μετις εισαγωγές κλάδων παραγωγής. Επιπλέον απεικονίζουν και τη σύνδεση μεταξύδιεθνών συναλλαγών και της προσφοράς χρήματος μιας χώρας.
Λέξη κλειδί :Δίδυμα ελλείματα
Δημοσιονομικό ισοζύγιο
Συναλλαγές
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ)
Ημερομηνία έκδοσης :30-05-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lazou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf