ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και πολιτική ανταγωνισμού:συνδεδεμένες πωλήσεις (bundling, tying)
Δημιουργός :Μουρογιάννη, Δήμητρα
Συντελεστής :Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τηνανάλυση εκμεταλλευτικών συμπεριφορών από επιχειρήσεις που κατέχουνΔεσπόζουσα Θέση (ΔΘ) στην αγορά, και συγκεκριμένα την εφαρμογήπρακτικών συνδεδεμένων πωλήσεων. Στόχος είναι η ανάλυση των κινήτρωνπου ωθούν μια επιχείρηση στην εφαρμογή πρακτικών συνδεδεμένωνπωλήσεων, αλλά και οι επιδράσεις που αυτά έχουν στον ανταγωνισμό. Μελίγα λόγια, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο ορισμένες επιχειρήσειςμπορούν να καταχραστούν τη ΔΘ και τη δύναμη που αυτές έχουν στη σχετικήαγορά με αποτέλεσμα να προκαλούν αρνητικές συνέπειες σε βάρος τωνυπολοίπων μερών που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα,δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στους ορισμούς των πρακτικών συνδεδεμένωνπωλήσεων (tying, bundling), στις επιδράσεις και στα αποτελέσματά τους στονανταγωνισμό, αλλά και στην αντιμετώπιση των εν λόγω πρακτικών από τηνΠολιτική Ανταγωνισμού (ΠΑ).
Λέξη κλειδί :Δεσπόζουσα θέση
Πολιτική ανταγωνισμού
Bundling (Marketing)
Tying
Ημερομηνία έκδοσης :17-12-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mourogianni_2014.pdf

Τύπος: application/pdf