ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η άσκηση της προεδρίας της Ε.Ε. Η τέταρτη ελληνική προεδρία
Δημιουργός :Γιαννακόπουλος, Ηλίας
Συντελεστής :Μπουραντώνης Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :H παρούσα εργασία αφορά την εξέταση του θεσμού της Προεδρίας της Ε.Ε. Ο βασικός σκοπός της είναι να παρουσιάσει τις λειτουργίες του θεσμού της Προεδρίας, τις παραμέτρους που την καθιστούν αποτελεσματική, να εξετάσει την τέταρτη ελληνική Προεδρία και να την αξιολογήσει με βάση αυτές τις παραμέτρους.Η διεύρυνση της Ε.Ε. μαζί με την σταδιακή επικράτηση του διακυβερνητισμού στην Ευρώπη, είχε ως συνέπεια την αποδυνάμωση της Επιτροπής και την ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου. Η ανάγκη που προέκυψε για το συντονισμό των εργασιών του Συμβουλίου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων συλλογικής δράσης που εμφανίζονται στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό, οδήγησε στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Προεδρία. Οι βασικές αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν στην Προεδρία είναι η διαχείριση της ατζέντας, η προσφορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης και η θεσμική και εξωτερική εκπροσώπηση της Ε.Ε.Η Προεδρία πρέπει να εκτελέσει τα καθήκοντα που της εκχωρούνται αποτελεσματικά, προωθώντας το συλλογικό όφελος και οδηγώντας τις διαπραγματεύσεις σε επιτυχία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική άσκηση της Προεδρίας είναι, το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκείται η Προεδρία και η φύση του ζητήματος που εξετάζεται , τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και οι προσωπικές δεξιότητες του Προέδρου και οι ιδιότητες της χώρας που την ασκεί.Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελλάδα όταν ανέλαβε την Προεδρία το 2003, ήταν θετικότερη σε σχέση με το παρελθόν. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την τέταρτη Προεδρία της με επιτυχία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που προωθούσαν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.Η μέθοδος που ακολουθήθηκε προκειμένου να προσεγγιστούν τα παραπάνω θέματα, στηρίχτηκε κατά βάση στη βιβλιογραφία και σε διαδικτυακές πηγές.
Λέξη κλειδί :Προεδρία Ε.Ε.
Ελληνική προεδρία
Ημερομηνία έκδοσης :15-12-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannakopoulos_2014.pdf

Τύπος: application/pdf