ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of IFRS on investors
Δημιουργός :Παναγιωτόπουλος, Αθανάσιος
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός: Η μελέτη έχει ως στόχο να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της υποχρεωτικής υιοθέτησης των ΔΠΧΠ, του θεσμικού πλαισίου προστασίας επενδυτών και της ποιότητας των κερδών στις εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Μεθοδολογία/προσέγγιση: Σε δείγμα 64 εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έγινε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης το διάστημα 2000-2014. Οι εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα υιοθέτησαν υποχρεωτικά τα ΔΠΧΠ το 2005 κι έτσι το δείγμα περιλαμβάνει έτη τόσο πριν όσο και μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Επιπλέον, ο δείκτης που συλλαμβάνει την προστασία των επενδυτών είναι ο μέσος όρος τεσσάρων δεικτών από το World Economic Forum. Η μεθοδολογία της έρευνας έχει προσαρμοστεί για τα ελληνικά δεδομένα με βάση την έρευνα των Houque et al. (2012).Ευρήματα: Όπως έδειξε ο έλεγχος ισότητας μέσων, τα διακριτικά δεδουλευμένα δε διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό μεταξύ των περιόδων πριν και μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Ο έλεγχος ισότητας διαμέσων έδειξε επίσης πως οι διάμεσες τιμές των διακριτικών δεδουλευμένων δεν διαφοροποιήθηκαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε πως προκύπτει στατιστικά σημαντική επίδραση από την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ, αλλά και από πλαίσιο προστασίας επενδυτών. Ωστόσο, η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από μόνη της φαίνεται πως αρκεί για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις και δε χρειάζεται απαραιτήτως παράλληλα και ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας επενδυτών. Η κάθε μία από τις μεταβλητές διαδραματίζει ξεχωριστά έναν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ποιότητας των κερδών στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις.Αξία/πρωτοτυπία: Ενώ έχει μελετηθεί η επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, δεν έχει μελετηθεί επιπλέον η επίδραση της προστασίας των επενδυτών. Επομένως, η έρευνα αυτή συμπληρώνει ένα βιβλιογραφικό κενό.
Λέξη κλειδί :Ποιότητα κερδών
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
Προστασία επενδυτών
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :16-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiotopoulos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf