ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Credit risk management and profitability of European commercial banks
Εναλλακτικός τίτλος :Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και κερδοφορία των ευρωπαϊκών εμπορικών τραπεζών
Δημιουργός :Σωτόπουλος, Χρήστος
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Αρβανίτης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφία
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6025
Περίληψη :Οι τράπεζες στις μέρες μας ειναι τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως αν και αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους. Οι τράπεζες πρεπει να λειτουργούν καταλλήλως προκειμένου να κρατούν τους κινδύνους σε χαμηλά επίπεδα καθώς οι οικονομίες των χωρών εξαρτώνται απο αυτές. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ένας απο τους σημαντικότερους κινδύνους. Θεωρητικά, η διαχείριση αυτού του κινδύνου επηρρεάζει την κερδοφορία των τραπεζών. Αυτή η διπλωματική εργασία σκοπεύει στο να εξετάσει το αν υπάρχει σχέση μεταξύ του πιστωτικού κινδύνου και της κερδοφορίας των τραπεζών. Εάν όντως υπάρχει κάποια σχέση τότε θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το κατά πόσο και με ποιόν τρόπο επηρρεάζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Στο μοντέλο μας θα χρησιμοποιήσουμε μεταβλητές όπως το ROE και το ύψος των κόκκινων δανείων. Η έρευνα συλλέγει δεδομένα απο 15 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες κατά την περίοδο 2007-2016.
Banks in our days are the biggest financial institutions all over the world. Although they are facing risks as they operate. Banks should operate properly so as to keep risks in low levels because world’s economies depend on them. Credit risk is one of the most significant risks that banks face, considering that granting credit is one of the main sources of income in commercial banks. Consequently, the management of the risk related to that credit affects the profitability of the banks. This dissertation aims to investigate and examine if there is a relationship between credit risk management and profitability of European commercial banks. If there is a relationship between those then we are going to try to find in what way credit risk management affects the profitability of commercial banks. In our research model, we use ROE (return on equity) as proxy of profitability while NPLs (Non- performing loans) is defined as proxy of credit risk management. The research collects data from 15 of the largest commercial banks in Europe from 2007 to 2016.
Λέξη κλειδί :Πιστωτικός κίνδυνος
Κερδοφορία εμπορικών τραπεζών
Κόκκινα δάνεια
Credit risk
Profitability of commercial banks
Non performing loans
Διαθέσιμο από :2018-04-10 17:46:01
Ημερομηνία έκδοσης :03/02/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-04-10 17:46:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sotopoulos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf