ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Partially identified econometric models: theory and applications
Εναλλακτικός τίτλος :Μερικώς ταυτοποιημένα οικονομετρικά μοντέλα: θεωρία και εφαρμογές
Δημιουργός :Kyriazis, Panagiotis
Κυριαζής, Παναγιώτης
Συντελεστής :Kyriazidou, Aikaterini (Επιβλέπων καθηγητής)
Genakos, Christos (Εξεταστής)
Vettas, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :v, 139 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Partial identification naturally arises in various economic settings. Heuristically, an econometricmodel is partially identified if there are more than one values of the parameter of interest thatcan be supported by the (possibly infinitely many) data. One way to overcome this problem is toimpose additional structure (i.e additional assumptions) on the model, with the risk that if theyare wrong, inference may be misleading. The other possible solution to this problem is to performpartial identification analysis. The purpose of this thesis is to survey the literature of partiallyidentified models and to provide an in depth introduction to some of the most seminal methods forinference in such models. The methods presented make credible inference possible when minimalassumptions are maintained.
Η μερική ταυτοποίηση προκύπτει σε διάφορα οικονομικά περιβάλλοντα από τη φύση τους. Διαισθητικά, ένα οικονομετρικό μοντέλο είναι μερικώς ταυτοποιημένο όταν υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές της παραμέτρου που μας ενδιαφέρει, οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν από τα (πιθανώς απείρως πολλά) στατιστικά στοιχεία. Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό είναι η επιβολή περισσότερης δομής (δηλαδή περισσότερων υποθέσεων) στο μοντέλο, με τον κίνδυνο ότι εάν οι επιπλέον αυτές υποθέσεις δεν ισχύουν, τότε μπορεί να καταλήξουμε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Μία άλλη πιθανή λύση στο παραπάνω πρόβλημα, είναι να κάνουμε ανάλυση μερικής ταυτοποίησης. Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη βιβλιογραφία των μερικώς ταυτοποιημένων μοντέλων και να εισάγει τον αναγνώστη σε μερικές από τις βασικότερες και σημαντικότερες μεθόδους για στατιστική ανάλυση και επαγωγή σε αυτά τα μοντέλα. Οι μέθοδοι που αναλύονται σε αυτή τη διπλωματική εργασία κάνουν δυνατή τη "σωστή" στατιστική ανάλυση και επαγωγή όταν γίνονται οι ασθενέστερες των υποθέσεων.
Λέξη κλειδί :Partial identification
Set identification
Subsampling
Μερική ταυτοποίηση
Σύνολα εμπιστοσύνης
Στατιστική επαγωγή
Ημερομηνία :28-02-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :16-04-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyriazis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf