ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Risk aversion coefficient estimation-Athens Stock Exchange
Δημιουργός :Ρέντζη, Βασιλική
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής κινδύνου των επενδυτών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και η έρευνα για τις οικονομικές παραμέτρους που επηρεάζουν και προσδιορίζουν την προτίμηση των επενδυτών σχετικά με την ανάληψη κινδύνου. Για την εκπόνηση της μελέτης μας, στηριχτήκαμε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η απόδοση είναι συνάρτηση της διακύμανσης, με τον συντελεστή της διακύμανσης να ερμηνεύεται ως o συντελεστής αποστροφής κινδύνου (risk aversion coefficient). Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο για την εκτίμηση του συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Η χρονική περίοδος που μελετάμε είναι από τον Οκτώβριο του 1988 έως τον Ιούλιο του 2012. Η μελέτη μας χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο εκτιμάμε τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου και στο δεύτερο αναζητάμε εάν κάποια από τις οικονομικές παραμέτρους που παραθέτουμε επηρεάζει την αποστροφή κινδύνου των επενδυτών. Για το πρώτο μέρος, οι χρονολογικές σειρές που θα χρησιμοποιήσουμε κατασκευάζονται από εβδομαδιαία δεδομένα και αναλύονται οικονομετρικά με την βοήθεια του προγράμματος Matlab και E-views. Σε μια από τις προσεγγίσεις που μελετάμε στο πρώτο μέρος, διενεργούμε παλινδρομήσεις με την χρήση κυλιόμενου παραθύρου, κάτι το οποίο μας δίνει μια εικόνα συνεχούς εκτίμησης του συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης μας, εισάγουμε επτά οικονομικές παραμέτρους τις οποίες ερευνάμε οικονομετρικά κατά πόσο επηρεάζουν τον συντελεστή αποστροφής κινδύνου. Τα δεδομένα που αντλούμε από την DataStream είναι μηνιαία και η περίοδος που μελετάμε είναι από τον Οκτώβριο του 1992 μέχρι τον Ιούλιο του 2012. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήσαμε, οι χρονικές περίοδοι στις οποίες υπήρχαν σημαντικά γεγονότα για την Ελλάδα, μας δίνουν στατιστική σημαντικότητα με εκτιμητές στα πλαίσια που αναμένουμε. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της μελέτης, στο οποίο εξετάζουμε τις οικονομικές παραμέτρους που επηρεάζουν τους συντελεστές αποστροφής κινδύνου συμπεράναμε πως μόνο ένας δείκτης (ο όγκος λιανικών πωλήσεων) επιδρά στις μεταβολές του συντελεστή κάτι που δεν προκύπτει από αντίστοιχες διεθνείς μελέτες. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά την οποία μελετάμε χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε μικρά χρονικά διαστήματα. Η παρούσα αγορά είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη γεγονός που δυσκολεύει την μελέτη της από οικονομετρικής άποψης. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ξένες χρηματιστηριακές αγορές δεν μπορούν να διενεργηθούν στην αντίστοιχη Ελληνική λόγω του μικρού μεγέθους της και της έντονης μεταβλητότητας που την χαρακτηρίζει.
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Κίνδυνος χαρτοφυλακίου
Συντελεστής αποστροφής κινδύνου
Risk aversion coefficient
Ημερομηνία :31-10-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rentzi_2012.pdf

Τύπος: application/pdf