ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μακροοικονομικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον δανεισμό των επιχειρήσεων κατά τις περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και ύφεσης
Δημιουργός :Παπαϊωάννου, Λουκάς
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση των μακροοικονομικών μεταβλητών στο δανεισμό των επιχειρήσεων κατά τις περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και ύφεσης. Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιούνται στοιχεία από πέντε χώρες Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία για τα έτη 2006 έως 2013. Οι μακροοικονομικές μεταβλητές οι οποίες εξετάζονται για την επίδρασή τους στο δανεισμό είναι, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κάθε χώρας, ο πληθωρισμός για τα έτη που εξετάζονται, τα επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων σε κάθε χώρα, η ανάπτυξη της αγοράς χρηματιστηρίου σε κάθε χώρα, το χρέος της κάθε χώρας, ο χρηματοπιστωτικός κίνδυνος ανά χώρα για τα έτη τα οποία εξετάζονται, το ύψος των κρατικών χρεογράφων τα οποία έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους οι τράπεζες της κάθε χώρας και τέλος η διαφθορά του δημοσίου τομέα σε κάθε χώρα. Βρίσκουμε μεταβολές ως προς την επίδραση των μεταβλητών τόσο ως προς την σημαντικότητά τους για τα έτη οικονομικής ανάπτυξης και ύφεσης όσο και ως προς το πρόσημο της επίδρασης (θετική, αρνητική) αντίστοιχα για τα έτη οικονομικής ανάπτυξης και ύφεσης. Τα αποτελέσματα παραπέμπουν σε διαφορετική αντίδραση των εταιρειών ως προς τους μακροοικονομικούς παράγοντες και την επιλογή δανειακών κεφαλαίων, τα οποία με την σειρά τους δίνουν ένα στίγμα για αλλαγή οικονομικών πολιτικών κατά τις περιόδους της ύφεσης από τις κεντρικές διοικήσεις τόσο των εμπλεκομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και των κρατών.
Λέξη κλειδί :Θεωρίες κεφαλαιακής διάθρωσης
Μεταβλητές
Δανεισμός επιχειρήσεων
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Πληθωρισμός
Επιτόκια δανεισμού
Αγορά ομολόγων
Χρηματιστήριο
Χρέος
Χρηματοπιστωτικός κίνδυνος
Κρατικά χρεόγραφα
Διαφθορά
Ημερομηνία :22-08-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papaioannou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf