ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The accounting determinants of banks stock prices
Δημιουργός :Οικονομίδης, Μάριος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εμπειρική μελέτη η οποία έχει ως στόχο να εξετάσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αγοραίας αξίας των μετοχών των κυριότερων ευρωπαϊκών τραπεζών. Αρχικά παρατίθεται μια αναλυτική επισκόπηση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας και τονίζονται ιδιαίτερα τα σημεία εκείνα που οδήγησαν στο σχηματισμό των οικονομετρικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Ύστερα, ακολουθώντας τους Hevas, Siougle και Staikouras (2005), εξετάζουμε μια σειρά οικονομετρικών υποδειγμάτων σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα τραπεζών για το διάστημα 2005 – 2014. Οι τράπεζες που περιλαμβάνονται στο δείγμα μας ανήκουν σε κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος του εκτιμητή των τυχαίων επιδράσεων, ενώ τα αποτελέσματά μας πλησιάζουν σημαντικά εκείνα των Hevas, Siougle και Staikouras (2005).
Λέξη κλειδί :Αγοραία αξία
Ευρωπαϊκές Τράπεζες
Οικονομομετρικό υπόδειγμα
Ημερομηνία :30-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomidis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf