ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Design and implementation of matching algorithms using keywords, with application to CV matching
Δημιουργός :Ματθαίος, Στυλιανός
Συντελεστής :Βασσάλος, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Finding a suitable employee for a given job position is a common task that many people, such us company managers, would have to do routinely. Until recently such assignments are done manually by searching between huge amounts of candidates resumes (CV‟s). The employer has to take into account lots of parameters such as the employee‟s work experience, his education etc to find out if a certain resume is relevant or not. Not to mention that such a process is particularly painstaking and needs a lot of time just to pick the relevant resumes.We are interested in creating an application (recommendation system) which would find resumes that are good matches for a job description. We assume that a good match is a resume which the employee, that offers the job, would be interested in reading. Of course such a system could not totally replace the human judgment. Human thinking is complex and it‟s not possible to pass all the parameters needed to the application to make the perfect match.Our approach tries to combine reliability and good performance. We try to create a system that could work well with semi-structured resumes (without errors and bad results) and gives better results while working with full-structured resumes. The full structured resumes that our system accepts are created following the europass format. We take advantage of the resumes format and collect information not only from the words in the resume but also from their place in the document.The results we have got were very satisfying as the matches greatly increased when the structure of the document was also considered.
Η εύρεση ενός κατάλληλου εργαζόμενου για μια θέση εργασίας είναι μια συνηθισμένη διαδικασία την οποία πολλοί άνθρωποι, όπως managers εταιριών, πρέπει να κάνουν σαν ρουτίνα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό μια τέτοια διαδικασία γινόταν χειροκίνητα, με τους ενδιαφερόμενους να αναζητούν κατάλληλους υποψηφίους μέσα από μεγάλο όγκο βιογραφικών. Ο εργοδότης έπρεπε να παίρνει υπόψη του πολλές παραμέτρους, όπως η προϋπηρεσία του υποψηφίου, οι σπουδές του κα για να καταλήξει ποια βιογραφικά είναι σχετικά με την θέση εργασίας που προσφέρεται και ποια όχι. Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη μιας εφαρμογής (recommendation system) το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εύρεση βιογραφικών τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στην περιγραφή μιας θέσης εργασίας. Υποθέτουμε ότι ένα καλό ταίριασμα προκύπτει όταν ο εργοδότης, ο οποίος προσέφερε την εργασία, θα ενδιαφερόταν να διαβάσει το βιογραφικό που προτείνετε από το σύστημα. Φυσικά το σύστημα δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση της ανθρώπινης κρίσης. Η ανθρώπινη σκέψη είναι πολύπλοκη και δεν είναι δυνατόν να περάσουμε σε ένα σύστημα όλες τις παραμέτρους που χρειάζονται στην εφαρμογή για να βρεθεί το τέλειο ταίριασμα. Η προσέγγιση μας προσπαθεί να συνδυάσει τη αξιοπιστία με τις καλές επιδόσεις. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να δουλέψει καλά με ημι-δομημένα βιογραφικά (χωρίς προβλήματα) και να δίνει καλύτερα αποτελέσματα όταν δουλεύει με πλήρως δομημένα βιογραφικά. Τα δομημένα βιογραφικά τα οποία αποδέχεται το σύστημα μας είναι τύπου europass. Εκμεταλλευόμαστε την μορφή των βιογραφικών και συλλέγουμε πληροφορίες όχι μόνο από τις λέξεις που περιέχουν τα βιογραφικά αλλά και από την θέση τους στο έγγραφο. Τα αποτελέσματα που πήραμε ήταν αρκετά ικανοποιητικά καθώς τα σωστά ταιριάσματα αυξήθηκαν ότι τέθηκε υπόψη μας και η δομή του εγγράφου.
Λέξη κλειδί :Matching algorithms
Keywords
CV matching
Resumes
Ημερομηνία :28-02-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Matthaios_2011.pdf

Τύπος: application/pdf