ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Sticky συμπεριφορά κόστους: πως εφαρμόζεται στις ελληνικές μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις
Δημιουργός :Δημητρίου, Παναγιώτης
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αυτή η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εμφάνιση της sticky συμπεριφοράς (τα κόστη αυξάνονται περισσότερο σε μια αύξηση των πωλήσεων από ότι μειώνονται σε μια ισόποση μείωση των πωλήσεων) σε κόστη που αφορούν μικρό-μεσαίου μεγέθους Ελληνικές επιχειρήσεις για τις χρονικές περιόδους 2011-2016. Η μελέτη επικεντρώνεται στην εκτίμηση της συμπεριφοράς του κόστους πωληθέντων και των λειτουργικών εξόδων σε ένα δείγμα που αποτελείται από 508 επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η sticky συμπεριφορά εμφανίζεται μόνο για τα λειτουργικά έξοδα (αυξάνονται κατά 0,62% σε αύξηση των πωλήσεων κατά 1% ενώ μειώνονται με ένα ποσοστό 0,40% σε μείωση των πωλήσεων 1%), ενώ στην περίπτωση του κόστους πωληθέντων τα ευρήματα δείχνουν μια αντίστροφη anti-stickiness συμπεριφορά ( καθώς αυξάνονται κατά 0,48% σε αύξηση των πωλήσεων κατά 1% ενώ η αντίστοιχη μείωση τους σε μείωση των πωλήσεων 1% ανέρχεται σε μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 0,79%). Επιπλέον παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της sticky συμπεριφοράς καθώς και οι παράγοντες που οδηγούν και δημιουργούν την εν λόγω κοστολογική συμπεριφορά σε επίπεδο επιχειρησιακό, κλαδικό και κοινωνικό-πολιτικό, μέσω της παρουσίασης και ερμηνείας της προγενέστερης βιβλιογραφίας.
Λέξη κλειδί :Sticky συμπεριφορά
Συμπεριφορά κόστους
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ελλάδα
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimitriou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf