ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά δανείων των τραπεζών: μια σύγκριση μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας
Δημιουργός :Παλτατζίδης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Ρομπόλης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη παραγόντων προσφοράς αλλά και ζήτησης που βοήθησαν ή εμπόδισαν την δανειοδότηση των ευρωπαιϊκών και των ιαπωνικών τραπεζών κατά την περίοδο 2000-2016. Αξιοποιώντας ετήσια πάνελ δεδομένα εξετάζεται μεταξύ άλλων, η επίδραση της κεφαλαιοποίησης, των καταθέσεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην πιστωτική επέκταση των ευρωπαιϊκών και ιαπωνικών τραπεζών κατά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και όχι μόνο. Εντοπίστηκε μεταξύ άλλων η φαινομενικά αρνητική επίδραση του ποιοτικού κεφαλαίου πρώτης κατηγορίας στην προσφορά δανείων των ευρωπαίκών τραπεζών από την αρχή της κρίσης και ύστερα, ενώ για τις ιαπωνικές έπαιξε καθόλη τη διάρκεια θετικό ρόλο. Επιπλέον, αποδείχθηκε πως το λιγότερο ποιοτικό κεφάλαιο δεύτερης κατηγορίας βοήθησε τις εξεταζόμενες τράπεζες μόνο εκτός κρίσης, πως οι καταθέσεις βοήθησαν σημαντικά κατά την κρίση τις ευρωπαϊκές τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια και πως συγκριτικά με τις ιαπωνικές τράπεζες η προσφορά δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών επηρεάστηκε έντονα στην κρίση από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.Η διπλωματική εργασία οργανώνεται ως ακολούθως: Η Ενότητα 2 εμπεριέχει σχετικές μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, που στόχο έχουν να ερευνήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά δανείων και την λειτουργία των τραπεζών σε διάφορες χώρες του κόσμου, στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Ενότητα 3 παρουσιάζει την πορεία των αποφάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας από την αναθεώρηση του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ μέχρι και τις προτάσεις της Βασιλείας ΙΙΙ για τη καταπολέμηση της κρίσης. Η Ενότητα 4 εμπεριέχει τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στο ιαπωνικό τραπεζικό σύστημα κατά την κρίση και την περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε. Η Ενότητα 5 παραθέτει τις βασικές υποθέσεις που θα εξεταστούν κατά την εμπειρική έρευνα για τις ευρωπαϊκές και τις ιαπωνικές τράπεζες. Η Ενότητα 6 παραθέτει την σύνθεση των δεδομένων, την ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών του δείγματος και τέλος παρουσιάζει το μοντέλο παλινδρόμησης. Η Ενότητα 7 παρουσιάζει λεπτομερειακά την εμπειρική έρευνα πάνω στο συνολικό δείγμα ύστερα στην Ευρώπη και τέλος στην Ιαπωνία και στο τέλος της ενότητας γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων. Εν τέλει, στην Ενότητα 8 παραθέτονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας.
Λέξη κλειδί :Τραπεζικά δάνεια
Συνθήκη της Βασιλείας III
Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση 2008
Ευρώπη
Ιαπωνία
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paltatzidis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf