ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγελαία συμπεριφορά στις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου
Δημιουργός :Σκιαδάς, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το ενδεχόμενο ύπαρξης αγελαίας συμπεριφοράς σε αντιπροσωπευτικές ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου για την περίοδο από το 2000 έως το 2017. Στο χρονικό αυτό εύρος εμπερικλείεται η μεγάλη κρίση που έπληξε τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές (2008-2013) και η οποία συνιστά ιδανικό πεδίο για τη μελέτη της επενδυτικής συμπεριφοράς κάτω από ακραίες οικονομικές συνθήκες. Η εργασία απαρτίζεται από δυο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με το φαινόμενο της αγελαίας συμπεριφοράς. Επιστημονικοί κλάδοι, όπως η Ψυχολογία και η Κοινωνιολογία, ερμηνεύουν την τάση του ατόμου να ταυτίζεται με το πλήθος ως απόρροια ψυχικών αναγκών και συμμόρφωσης με κοινωνικές συμβάσεις αντίστοιχα. Από οικονομικής σκοπιάς, η θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών αδυνατεί να εξηγήσει τα φαινόμενα «αγέλης». Αντίθετα, στα πλαίσια της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμα θεωρητικά και μαθηματικά μοντέλα που αναλύουν τις αιτίες, που υποθάλπουν την αγελαία συμπεριφορά στους επενδυτικούς κύκλους και ανιχνεύουν ανάλογα περιστατικά στις αγορές. Η σημασία των φαινομένων επενδυτικής «αγέλης» στην πρόκληση οικονομικών κρίσεων υπογραμμίζεται μέσα από ενδεικτικά ιστορικά παραδείγματα. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την παράθεση των περιορισμών στην προσέγγιση, αλλά και τις αφορμές για μελλοντική μελέτη του σύνθετου φαινομένου της αγελαίας συμπεριφοράς. Το δεύτερο μέρος εισάγεται με την επιγραμματική παρουσίαση του χρονικού της κρίσης των ευρωπαϊκών αγορών. Στη συνέχεια εκτίθεται η μεθοδολογία της έρευνας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η ανάλυση του δείγματος, η πηγή των δεδομένων, ο διαχωρισμός σε χρονικές υποπεριόδους καθώς και η στατιστική μεθοδολογία που επιλέχθηκαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνουν την ύπαρξη αγελαίας συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης για το σύνολο των χωρών του δείγματος, γεγονός που επιβεβαιώνει τις σχετικές θεωρίες, με βάση τις οποίες, σε περιόδους δυσμενών οικονομικών συγκυριών, οι επενδυτές επιλέγουν να αγνοήσουν τις προσωπικές προβλέψεις προτιμώντας να ακολουθήσουν την ασφάλεια του πλήθους. Σημαντικό επίσης εύρημα της μελέτης είναι η διαφοροποίηση στην εκδήλωση αγελαίας συμπεριφοράς μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού νότου και βορρά, με το φαινόμενο της συγκλίνουσας συμπεριφοράς να παρουσιάζεται έντονα στις πρώτες και αντιθέτως να απουσιάζει από τις δεύτερες. Τα πορίσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που πυροδοτούν την αγελαία συμπεριφορά μεταξύ των επενδυτών είναι τόσο γεωγραφικοί όσο και χρονικοί. Στο καταληκτικό τμήμα της εργασίας επιχειρείται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων με βάση τα χαρακτηριστικά των επιμέρους αγορών και των περιόδων μελέτης με παράλληλη επίκληση της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Λέξη κλειδί :Αγελαία συμπεριφορά
Κεφαλαιαγορά
Ευρώπη
Αποτελεσματική αγορά
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Ημερομηνία :30-09-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skiadas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf