ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Funding of SMEs and innovative businesses
Εναλλακτικός τίτλος :Χρηματοδότηση μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων
Δημιουργός :Velissari, Aikaterini
Συντελεστής :Louri - Dendrinou, Eleni (Επιβλέπων καθηγητής)
Dimelis, Sophia (Εξεταστής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5908
Περίληψη :The purpose of the dissertation was to investigate the critical issue of funding SMEs and innovative businesses. One additional purpose of this dissertation was to examine the characteristics that play a role in accessing external finance. Literature review and comparative analysis was used as research method. In particular, the framework of innovation and eco-innovation was examined as well as the funding conditions that prevail nowadays. Furthermore, seven studies were reviewed related to the access to finance of SMEs and innovative SMEs. The analysis of data revealed that government related firms have not benefited and that transparency of information can play a vital role in access to finance. Moreover, the data showed that high competition within a market and inside firms‟ base country causes difficulties in getting access to funding whereas banking competition inside a country facilitates access to finance. Finally, product and process innovation affect positively access to external finance.
Ο σκοπός της διατριβής ήταν να ερευνήσει το κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων. Ένας επιπλέον σκοπός αυτής της διατριβής ήταν να εξετάσει τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που παίζουν ρόλο στην πρόσβαση στην εξωτερική χρηματοδότηση. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η συγκριτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν ως ερευνητικές μέθοδοι. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο της καινοτομίας και της περιβαλλοντικής καινοτομίας εξετάσθηκαν, όπως επίσης οι συνθήκες χρηματοδότησης που κυριαρχούν στις μέρες μας. Επιπλέον, εφτά έρευνες εξετάστηκαν που σχετίζονται με την πρόσβαση στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την κυβέρνηση δεν επωφελούνται όσον αφορά την πρόσβαση στην χρηματοδότηση, ενώ η διαφάνεια των πληροφοριών μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα έδειξαν πως ο υψηλός ανταγωνισμός μέσα στις χώρες που έχουν την έδρα τους οι επιχειρήσεις, προκαλεί δυσκολίες στο να αποκτήσουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Από την άλλη μεριά ο υψηλός ανταγωνισμός των τραπεζών σε μια χώρα διευκολύνει την πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Τέλος, τα καινοτόμα προϊόντα και οι καινοτόμες διαδικασίες επηρεάζουν θετικά την πρόσβαση στην εξωτερική χρηματοδότηση.
Λέξη κλειδί :Funding
SMEs
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Innovation
Χρηματοδότηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Καινοτομία
Διαθέσιμο από :2018-03-07 15:02:54
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-07 15:02:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Velissari_2018.pdf

Τύπος: application/pdf