ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο δείκτης του αποτελεσματικού φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις
Δημιουργός :Ντασιώτης, Πέτρος
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο το δείκτη του αποτελεσματικού φορολογικού συντελεστή. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί ιδιαιτέρως σημαντική παράμετρο για τις επιχειρήσεις, εφόσον δείχνει την πραγματική φορολογική επιβάρυνσή τους. Όσον αφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης γίνεται ενδελεχής βιβλιογραφική ανασκόπηση των θέσεων διεθνών οικονομολόγων που έχουν αναφερθεί στον αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή. Αναφορικά με το πρακτικό τμήμα της εργασίας επιδιώκεται να αναλυθεί ο αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής, που ορίζεται ως ο λόγος του φόρου εισοδήματος προς τα έσοδα προ φόρων ( ή ως ο λόγος του φόρου εισοδήματος προς τις λειτουργικές ταμειακές ροές ) σε σχέση με παράγοντες που τον επηρεάζουν. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες είναι το μέγεθος της επιχείρησης, η χρηματοοικονομική μόχλευσή της, οι επενδύσεις της σε πάγια και αποθέματα, ο δείκτης κερδοφορίας της και η ποιοτική μεταβλητή της οικονομικής κρίσης. Στη συγκεκριμένη εξέταση των παραπάνω μεγεθών αναλύονται παρατηρήσεις που προέρχονται από 216 εταιρείες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο για την περίοδο από το 2005 έως το 2016 με τη βοήθεια των στατιστικών μεθόδων της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης των ελαχίστων τετραγώνων, των σταθερών και τυχαίων επιδράσεων. Εν κατακλείδι, τα ευρήματα που προκύπτουν και οι επιπτώσεις τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με το αντικείμενο της φορολογίας.
Λέξη κλειδί :Αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής
Φορολογία εισοδήματος
Ταμειακές ροές
Ημερομηνία :31-01-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ntasiotis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf