ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Predatory pricing as entry barrier
Εναλλακτικός τίτλος :Η επιθετική τιμολόγηση ως εμπόδιο εισόδου
Δημιουργός :Manta, Alexandra
Συντελεστής :Gatsios, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Louri - Dendrinou, Eleni (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5896
Περίληψη :Predatory pricing is a strategy that is adopted by firms that hold a dominant position in the market. Although there is no precise definition of it, it is considered a practice in which the dominant firm charges abusively low prices, which are below cost for a specific period of time, and suffers short-term losses. The reason, of course, of this deliberate disclaimer of profits is because the dominant firm wishes to exclude its competitors from the market and to strengthen its market position in the long-run. These competitors may already exist in the market or they may be potential competitors. When its competitors are excluded from the market, the dominant firm will be able to set a price to its products close enough to the monopoly price and replenish or increase its profits.
H επιθετική τιμολόγηση είναι μια στρατηγική που υιοθετείται από επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Αν και δεν υπάρχει ένας ακριβής ορισμός της, θεωρείται μια πρακτική κατά την οποία η δεσπόζουσα επιχείρηση χρεώνει καταχρηστικά χαμηλές τιμές, κάτω του κόστους, για μια χρονική περίοδο και υφίσταται βραχυχρόνια ζημιές. Ο λόγος, φυσικά, που συμβαίνει αυτή η σκόπιμη αποποίηση κερδών είναι διότι η δεσπόζουσα αυτή επιχείρηση επιθυμεί να αποκλείσει ανταγωνιστές της από την αγορά και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά μακροχρόνια. Οι ανταγωνιστές της αυτοί μπορεί να είναι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στην αγορά ή δυνητικοί ανταγωνιστές. Όταν οι ανταγωνιστές της θα έχουν αποκλειστεί από την αγορά, θα έχει τη δυνατότητα να τιμολογήσει το προϊόν της κοντά στη μονοπωλιακή τιμή και να αναπληρώσει ή να αυξήσει τα κέρδη της.
Λέξη κλειδί :Predatory pricing
Entry barriers
Competition
Επιθετική τιμολόγηση
Εμπόδια εισόδου
Ανταγωνισμός
Διαθέσιμο από :2018-03-07 12:15:41
Ημερομηνία έκδοσης :03/02/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-07 12:15:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manta_2018.pdf

Τύπος: application/pdf