ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομικά ζητήματα αναφορικά με την τεχνολογία ανταλλαγής αρχείων σε ομότιμα δίκτυα (peer to peer)
Δημιουργός :Κουτσουμπός, Ιωάννης
Συντελεστής :Μήτρου, Ευαγγελία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει σαν θέμα τα νομικά ζητήματα σχετικά με τα ομότιμα δίκτυα.Τα ομότιμα δίκτυα, είναι δίκτυα υπολογιστών τα οποία δεν βασίζονται στη δομήπελάτη εξυπηρετητή με σταθερά καθορισμένους ρόλους. Κάθε υπολογιστής μπορεί ναπαίζει ταυτόχρονα τον ρόλο του πελάτη, δεχόμενος υλικό από έναν άλλο υπολογιστή,μαζί με τον ρόλο του εξυπηρετητή προωθώντας αυτό το υλικό ή ό,τι άλλο υπάρχειδιαθέσιμο στον σκληρό του δίσκο σε έναν άλλο υπολογιστή. Στην τρέχουσα περίοδοτέτοιου είδους δίκτυα είναι το BitTorrent, το Shareaza, το Kazaa, το Limewire, τοeMule και άλλα.Στο πρώτο κεφάλαιο εκτός από την εισαγωγή η οποία περιγράφει συνοπτικά τα νομικάπροβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση ομότιμων δικτύων, περιγράφει το πώς ηεξάπλωση της ευρυζωνικότητας αποτελεί έναν πολύ ευνοϊκό παράγοντα για τηνεξάπλωση των ομότιμων δικτύων. Όπως φαίνεται από τις Εικόνες 4, 5, 6 πουπαρατίθενται στο πρώτο κεφάλαιο, τα μέσα του 2002 οι ευρυζωνικές συνδέσεις στηνΕυρωπαϊκή Ένωση των τότε 25 κρατών μελών έφταναν τα οκτώμιση εκατομμύρια.Αυτό το πλήθος χρηστών έδειχνε ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο εν δυνάμει κοινό για τηχρήση ομότιμων δικτύων το οποίο με τη διαρκή διεύρυνση της ευρυζωνικότηταςαυξάνεται και αυτό. Ασφαλώς το πρόβλημα αρχικά ήταν μεγαλύτερο στις οικονομικά,και συνεπώς δικτυακά προηγμένες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η ΜεγάληΒρετανία, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες.Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται με βάση τον νόμο 2121/1993 της Ελληνικήςνομοθεσίας γιατί ο διαμοιρασμός αρχείων μέσω ομότιμου δικτύου αποτελεί παραβίασηπνευματικής ιδιοκτησίας. Το σημείο κλειδί είναι το άρθρο 3 του νόμου αυτού το οποίοπεριγράφει την εξουσία που έχει ο πάνω στο αντικείμενο υπό πνευματική ιδιοκτησία οδικαιούχος. Έτσι λοιπόν ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύειτην εκμίσθωση, το δημόσιο δανεισμό, τη δημόσια εκτέλεση, τη μετάδοσηαναμετάδοση ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασύρματη ήενσύρματη μετάδοσή και διανομή του. Επειδή λοιπόν η χρήση ομότιμου δικτύουσυνιστά μη εξουσιοδοτημένη από το δικαιούχο διανομή, μετάδοση, αναμετάδοση καιδημόσια εκτέλεση λόγω του απεριόριστου πλήθους των ατόμων που έχουν πρόσβασησε αυτό συνιστά παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον ορίζονται οι έννοιεςτης άμεσης και της έμμεσης παραβίασης ή αλλιώς συνεργίας σε παραβίαση. Ησυνέργεια σε παραβίαση μπορεί να στοιχειοθετηθεί είτε με την απόδειξη συνεισφοράςσε παραβίαση είτε με την απόδειξη συνταυτισμένης παραβίασης. Αν και οι τελευταίεςδύο έννοιες σε πρώτη φάση φαίνονται ταυτόσημες μεταξύ τους εντούτοις έχουνδιαφορετικό πεδίο στοιχειοθέτησής τους η καθεμιά.Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται μία ανάλυση των ισχυόντων για τα συστήματα DRM. ΤοDRM είναι ένας τρόπος με τον οποίο μέσω λογισμικού γίνεται προσπάθεια ναδιασφαλιστούν, τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού, τα οικονομικά δικαιώματαδιάθεσης του έργου και η γνησιότητα προέλευσης του ψηφιακού αντιγράφου, μέσω τηςοποίας προκύπτουν απαντήσεις για την αξιοπιστία του, την ύπαρξη κακόβουλουλογισμικού (ιών αν το εξεταζόμενο είναι ψηφιακό αντίγραφο λογισμικού). Πέρα απότην τεχνική ανάλυση των συστημάτων DRM γίνεται και μία αναφορά στο νομοθετικόπλαίσιο το οποίο τα διέπει. Στο Ελληνικό δίκαιο περιλαμβάνονται στην έννοια«τεχνολογικά μέτρα» η οποία περιγράφεται στο άρθρο 66Α του νόμου 2121/1993.Επιπλέον στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού περιγράφεται η έννοια της εύλογης χρήσης(fair use) και οι τρόποι με τους οποίους ένα DRM μπορεί να παραβιάσει τις διατάξειςτου Αμερικανικού, Ευρωπαϊκού και Ελληνικού δικαίου που το προστατεύουν. Στο 4ο κεφάλαιο η εργασία πραγματεύεται τους τρόπους αντιμετώπισης τωνδημιουργών και διανομέων ομότιμων δικτύων, μέσω της ανάλυσης πραγματικώνπεριπτώσεων μηνύσεων και δικών. Οι περιπτώσεις που εξετάζονται είναι: η δίκη ηοποία είχε ως αποτέλεσμα στην καταδίκη του Napster για συνέργεια σε παραβίασηπνευματικής ιδιοκτησίας και οδήγησε τελικά στο κλείσιμό του, η υπόθεση Kazaaεναντίον Buma και Stemra η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την απαλλαγή του Kazaa απότις κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων γιατί δεν είχε καμίαδυνατότητα ελέγχου του ομότιμου δικτύου, την υπόθεση MGM εναντίον Streamcast ηοποία οδήγησε στην καταδίκη της Streamcast με την κύρια αιτιολογία της παρακίνησηςτων χρηστών σε παραβίαση με την εισαγωγή του δόγματος της παρακίνησης(inducement doctrine) και τέλος η υπόθεση Brein εναντίον Mininova η οποία οδήγησεστην επιβολή στη Mininova να αναρτά στον ιστότοπό της μόνο εγκεκριμένα από τουςδικαιούχους αρχεία torrent για τους χρήστες του BitTorrent. Τέλος παρουσιάζονταικάποιες τεχνικές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσει μία ομάδα ανάπτυξηςπροκειμένου να δημιουργήσει ένα βιώσιμο τεχνικά στο τρέχον νομικό περιβάλλονομότιμο δίκτυο.Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιοπου υπάρχει έναντι του χρήστη ομότιμου δικτύου. Τα σημαντικότερα θέματα πουαπασχολούν την Ευρωπαϊκή νομοθετική κοινότητα όσον αφορά τις πράξεις τωνχρηστών είναι η ιδιωτικότητα των χρηστών και το απόρρητο των επικοινωνιών, ηευθύνη του παρόχου για τις πράξεις των χρηστών και το ερώτημα αν τα όρια τηςιδιωτικής αναπαραγωγής περιλαμβάνουν και το κατέβασμα από ομότιμο δίκτυο. ΣτηνΕλλάδα τα όρια της ιδιωτικότητας των χρηστών καλύπτονται από το νόμο 2472/97περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δίνοντας στα δεδομένα κίνησης τηςεπικοινωνίας ορισμό ο οποίος καλύπτει και τη διεύθυνση IP του χρήστη. Στη συνέχειαπαρακολουθούμε την πορεία του Γαλλικού νόμου των «τριών χτυπημάτων» ή αλλιώςτης «κλιμακωτής ανταπόκρισης» HADOPY στην προσπάθεια να θεσμοθετηθεί από τηΓαλλική κυβέρνηση, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από την ΕυρωπαϊκήΈνωση αλλά και τις απόψεις που εκφράστηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου τωνΧωρών της Ευρώπης σχετικά με αυτόν.Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για στο Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τηνευθύνη του παρόχου σε παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο κεφάλαιο αυτόαναλύονται οι παράγραφοι 63Α για την απόδειξη της παραβίασης πνευματικώνδικαιωμάτων και 64Α για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπό το πρίσμα της ευθύνηςτου παρόχου διαδικτύου, του οποίου τα μέσα χρησιμοποιούνται για πράξειςπαραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω ομότιμου δικτύου. Επιπλέον βλέπουμε τοπροεδρικό διάταγμα 131/2003 το οποίο αποτελεί την εναρμόνιση της Ελληνικήςνομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο ζήτηματης παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω διαδικτύου ιδιαίτερη σημασία έχουν ταάρθρα 11, 13 και 14 του προεδρικού διατάγματος.Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται μία ανάλυση της ευθύνης του παρόχου διεθνώς. Αρχικάγίνεται μία ανάλυση του άρθρου 512 του Αμερικανικού DMCA. Αντικείμενο τουάρθρου αυτού είναι οι περιορισμοί στην ευθύνη της παραβίασης πνευματικώνδικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Πέρα από αυτό εξετάζονται περιπτώσεις δικών καιμηνύσεων. Η πρώτη περίπτωση αφορά τη δίκη RIAA εναντίον Verizon, όπου τοαντικείμενο της διαμάχης ήταν η παράδοση των ταυτοτήτων παραβιαστώνπνευματικής ιδιοκτησίας από τον πάροχο Verizon στους δικαιούχους μέλη της RIAA.Η Verizon δεν αποδέχτηκε τη διαδικασία της κλήτευσης και το δικαστήριο συμφώνησεμε αυτή. Μία άλλη δίκη η οποία απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Jικαστήριο αυτή τη φοράήταν αυτή της Promusicae εναντίον Telefonica. Η Telefonica αρνήθηκε να παραδώσειτις ταυτότητες χρηστών της και κατέφυγε στο Ευρωπαϊκό Jικαστήριο, το οποίο αποφάνθηκε υπέρ της, αλλά με την επισήμανση ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τις βουλέςτου εντός της Ισπανικής (από την οποία προέρχονταν οι διάδικοι) ή οποιασδήποτεάλλης επικράτειας. Η επόμενη περίπτωση των Βελγικών Sabam εναντίον Tiscaliαφορά την επιβολή τεχνικών μέτρων αποτροπής της παραβίασης πνευματικώνδικαιωμάτων στον πάροχο. Στην περίπτωση αυτή η Tiscali διατάχθηκε από τοδικαστήριο να εφαρμόσει τέτοιου είδους μέτρα. Τέλος γίνεται μία αναφορά στονομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ταϊβάν.Στο 8ο κεφάλαιο εξετάζονται οι περιπτώσεις διώξεων κατά των χρηστών με γνώμονατον ορισμό της πράξης της ιδιωτικής αναπαραγωγής μετά το κατέβασμα του αρχείουαπό ομότιμο δίκτυο και την δικαιϊκή αντιμετώπιση της πράξης του ανεβάσματος τουαρχείου. Στην πρώτη περίπτωση εξετάζεται τι προβλέπεται στην Ελληνική νομοθεσίααπό το άρθρο 18 του νόμου 2121/1993 καθώς και το αποτέλεσμα της δίκης της Rodezόπου ένας έφηβος συνελλήφθη έχοντας στην κατοχή του 488 CD με ταινίες τις οποίεςκατέβασε και είδε με φίλο του. Το δικαστήριο τον αθώωσε με δεδομένο ότι ο χρήστηςαυτός δεν διέδωσε το υλικό αυτό έναντι αμοιβής, αλλά απλώς το παρακολούθησε με τοφιλικό του περιβάλλον. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του ανεβάσματος αρχείων στηδίκη Atlantic εναντίον Howell το σημαντικό είναι το γεγονός ότι το αμερικανικόδικαστήριο αποδέχθηκε πως δεν υπάρχει παραβίαση από τον εναγόμενο όταν το προςδιάθεση υλικό δεν το κατεβάζει κανείς. Το ίδιο αποφάνθηκε αμερικανικό δικαστήριοστην υπόθεση London Sire ενώ στην υπόθεση Elektra εναντίον Barker η απόφασηήταν η αντίθετη.Στο 9ο κεφάλαιο το θέμα είναι η γονική ευθύνη για την περίπτωση παραβίασηςπνευματικής ιδιοκτησίας από τα τέκνα. Στο κεφάλαιο αυτό βλέπουμε πώς θα μπορούσενα στοιχειοθετηθεί στις ΗΠΑ μία τέτοια κατηγορία. Ο ένας δρόμος είναι με τηνστοιχειοθέτηση έμμεσης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων είτε με συνεισφορά σεπαραβίαση είτε με συσχετισμένη παραβίαση, και ο άλλος δρόμος είναι μέσω τηςπολιτειακής νομοθεσίας περί γονικής ευθύνης για φθορές από ανήλικο. Στοσυγκεκριμένο κεφάλαιο βλέπουμε ότι η στοιχειοθέτηση κατηγορίας σύμφωνα με τονεκάστοτε πολιτειακό νόμο περί γονικής ευθύνης ενέχει τη δυνατότητα ναενεργοποιήσει τον ομοσπονδιακό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και η δίκη ναμετατραπεί σε δίκη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.Στο 10ο κεφάλαιο βλέπουμε κάποιες ιδέες που έχουν προταθεί για τη δημιουργία ενόςοικονομικού μοντέλου που να καλύπτει τα πνευματικά δικαιώματα και τα οικονομικάσυμφέροντα κατ’ επέκταση του δικαιούχου αφενός, και να ελαχιστοποιεί την ανάγκηδιώξεων κατά χρηστών αφετέρου. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τη δημιουργίασυλλογικών αδειών χρήσης κατάλληλων για τους δημιουργούς και τους χρήστεςομότιμων δικτύων, την οικονομική εκμετάλλευση τους, και τον τρόπο διαμοιρασμούτων κερδών επιχειρήσεων ομότιμων δικτύων από διαφημιστικά έσοδα, εγγραφέςχρηστών κ.α .
The subject of this essay are the legal issues that have occurred due to the usage ofpeer-to-peer networks. Peer-to-peer is computer networks which are not based on theclient-server architecture. Every computer operates as client and server simultaneously,receiving data from the shared folders of other computers and sending data from itsown shared folder to other computers. In the current period such peer-to-peer networksare the BitTorrent, the Kazaa, the Shareaza, the Limewire, the eMule and others.In the 1st chapter there is a brief description of the legal issues that occur due to thepeer-to-peer network usage. It is described how the spread of the broadband internetplays a very important role to the spread of the peer-to-peer networks. In the pictures 4,5, 6 the reader can observe that in the mid 2002 the active broadband internetsubscribers were 8, 5 millions in the European Union of 25 member nations. Thisnumber shows a great pool of potential peer-to-peer users which is growing day by daydue to the extremely fast spreading of broadband internet. In the early years of the firstdecade of the 21st century the problem was bigger in the most technically andeconomically advanced countries such as Germany, France, United Kingdom, Italy,Belgium and Holland?In the 2nd chapter it is explained why, according to Greek law 2121/1993, it is copyrightinfringement and therefore illegal to file share copyrighted work via peer-to-peernetworks. The article 3 of this law is the key point, as it describes the authority that thecopyright owner has upon the object he owns. It is therefore up to copyrights ownerdecision to allow or prohibit the lending, borrowing, selling, public lending, publicexecution, radio transmition, television transmition, or any other kind of transmition ordistribution either wireless or via cable. Moreover in this chapter there is the definitiono direct and indirect copyright infringement. Indirect infringement can be divided tocontributory infringement and to vicarious infringement. The latter may seem quitesimilar but they are proved by different procedures.In the 3rd chapter there is an analysis about DRM systems. DRM provides a way viasoftware to ensure copyright, the economical interest of the copyright owner throughthe distribution of the copyrighted work, and the genuinity of the digital copy whichwill ensure the buyer about its integrity and the absence of malware. Apart from theDRM technical description it is presented the Greek legal context about it. In the Greeklaw 2121/1993 DRM is described in the article 66Α under the term “technicalmeasures”. In the context of this chapter there is also a reference about fair use and theways that can be violated by DRM.In the 4th chapter this essay analyses the ways that the creators and distributors of peerto-peer network software are confronted in court. The cases that are analysed are theNapster case where Napster was convicted for indirect infringement which lead to itsclosure, the Kazaa vs. Buma / Stemra case that relieved Kazaa from charges forcopyright infringement due to its proved inability to control the network usage, theMGM vs. Streamcast case that lead to conviction of Streamcast due to the newlyconceived “inducement doctrine”, and finally the Brein vs. Mininova case that lead tothe enforcement to Mininova to control the torrents publication in its webpage in orderto allow only those that are allowed by copyright owners. In this chapter there are alsopresented some ways to develop a legally viable peer-to-peer network.In the 5th chapter there is the analysis of the Greek and European laws about the legaltreatment of the copyright infringing peer-to-peer network user. The most importantsubjects concerning the European law making community are the user privacy and their communication secrecy, the ISP’s responsibility about the infringing actions of theirclients, and the answer to the question whether the limits of private reproductionincludes peer-to-peer network downloading. In Greece user privacy is protected by law2472/97 which is about the protection o personal data. In this law there is a definitionof the transaction data of communication which covers the user’s IP address as well.Later in this chapter the French Hadopy law of gradual response against infringingusers is analyzed, as well as the acceptance of similar laws from the European Unionand the Council of Europe.In the 6th chapter there is an analysis about the Greek law about the ISP’s liability incopyright infringement. The articles analysed are the 63Α about proving the copyrightinfringement and the 64Α about the precautionary measures that are needed to be takendue to the ISP’s responsibility that is the owner of the network used for the copyrightinfringement via peer-to-peer. Furthermore, the Greek presidential order 131/2003,which is the alignment with the 2000/31/EC European directive, is analyzed. Thearticles which relates with the copyright infringement via peer-to-peer networks are the11, the 13 and the 14 of the presidential order.In the 7th chapter takes place the analysis of the ISP’s liability in copyrightinfringement internationally. First of all is presented the article 512 of the AmericanDMCA. Its content is about the limitations of liability of the copyright infringement inthe internet. Furthermore there is the presentation of several trials and lawsuits. Thefirst case is the RIAA vs. Verizon where the dispute was about the subpoena procedurethat RIAA could follow to claim the alleged infringer’s identity from the ISP. Verizondid not want to follow the procedure that RIAA started with subpoenas and the courtagreed with Verizon. Another case that took place in the European Court was thedispute between Spanish Promusicae and Telefonica. Telefonica refused to give theidentity of alleged infringers and the European Court decided in favor of Telefonica,noting that the countries members of European Union can decide according their locallaw without being bound by this decision. The next case is the Belgium’s Sabam vs.Tiscali about the enforcement by the ISP of technical measures to prevent copyrightinfringement in his network. In this case Tiscali lost and was ordered by the court toenforce the according copyright infringement prevention technical measures. FinallyTaiwan’s copyright law is analyzed.In the 8th chapter cases of lawsuits against peer-to-peer users are examined. These areviewed from the scope of private reproduction after peer-to-peer download and thescope of the legal view about the upload of a file in a peer-to-peer network. In the firstcase it is examined under the context of the article 18 of the Greek law 2121/1993, andunder the context of the court decision of Rodez in France about a teenager beingcaught having 488 CDs which he downloaded and watched with a friend. The courtdecided for his innocence because the teenager did not make money out of this act buthe just reproduced with his close friend and relative environment. As far as the uploadof files, in the lawsuit of Atlantic vs. Howell the American court decided that there wasno infringement from the defendant because there was no proof that someonedownloaded the files uploaded. Similar decision was taken in the London Sire casewhile the court decided just the opposite in the Elektra vs. Barker case, proving thatthere is confusion in American justice about this matter.The subject of the 9th chapter is the parental responsibility in their children’s copyrightinfringement. In this chapter it is presented how there could be justification of parentalliability in such cases. One way is to prove the parent’s indirect copyright infringementby proving either contributory or vicarious infringement. Another way is to prove the state parental liability about damage caused by minor to foreign property. Followingthe second way there is always danger of pre-emption by the federal copyright law.In the 10th chapter there are some ideas about the creation of a viable payment model tocover the economic needs of the copyright owner and to limit the need of lawsuits dueto copyright infringement. These suggestions are about the creation of proper collectivelicenses for peer-to-peer network sharing, their financial exploitation and some ways toshare the profit of the peer-to-peer network businesses from advertising and usersubscriptions.
Λέξη κλειδί :Ομότιμα δίκτυα
Ανταλλαγή αρχείων
Πνευματική ιδιοκτησία
Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων
DRM
Ημερομηνία :31-03-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koutsoumpos_2010.pdf

Τύπος: application/pdf