ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Settling under disagreement: a game theory analysis of settlement in international investment disputes
Εναλλακτικός τίτλος :Διακανονισμός υπό διαφωνία
Δημιουργός :Meliadis, Savvas
Συντελεστής :Halkos, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Πεχλιβάνος, Λάμπρος (Εξεταστής)
Bilias Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5865
Περίληψη :The aim of this paper is to extend the application of game theory to the process of investment arbitration and to examine the strategies and the ability of the parties of a dispute to settle under different assumptions regarding their estimations of the probabilities at trial. In particular the research focuses on the extent and factors which determine the maximum settleable disagreement in investment disputes when the parties exhibit relative optimism. The article closes with an empirical application of the findings and some policy options for increasing the settleability of investment disputes as suggested by the game theory analysis.
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να επεκτείνει την εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων στη διαδικασία της διαιτησίας διαφορών διεθνούς δικαίου των επενδύσεων και να εξετάσει τις διαθέσιμες στρατηγικές και την ικανότητα των διαδίκων να επιτυγχάνουν διακανονισμό υπό διαφορετικές υποθέσεις όσον αφορά τις εκτιμήσεις τους για τις πιθανότητες στη δίκη. Ειδικότερα, η έρευνα επικεντρώνεται στην έκταση και τους παράγοντες που καθορίζουν τη μέγιστη διευθετήσιμη διαφωνία στις επενδυτικές διαφορές όταν τα μέρη παρουσιάζονται σχετικά αισιόδοξα. Το άρθρο κλείνει με μια εμπειρική εφαρμογή των ευρημάτων και μερικές πιθανές πολιτικές για αύξηση των διευθετήσεων των επενδυτικών διαφορών, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων.
Λέξη κλειδί :Διακανονισμός
Διεθνής διαιτησία
Δίκαιο
Θεωρία των παιγνίων
Οικονομικά
Settlement
International arbitration
Law
Game theory
Economics
Διαθέσιμο από :2018-02-12 17:41:02
Ημερομηνία έκδοσης :01/15/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-02-12 17:41:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Meliadis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf