ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σημασία εφαρμογής των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων σε μια μη-εισηγμένη ελληνόκτητη πλοιοκτήτρια εταιρία
Δημιουργός :Λίτος, Ιωάννης-Σπυρίδων
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό, την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων μιας μη εισηγμένης ελληνικής ναυτιλιακής, τις αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιήσει, ώστε αυτές να είναι σύμφωνες με τα ΔΛΠ καθώς και τις μεταβολές που επιφέρουν αυτές οι αλλαγές στους εξαγόμενους δείκτες. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά την ναυτιλία, όπως η μη διενέργεια αποσβέσεων, γεγονός που αποτελεί και την αιτία για την οποία οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας δίνουν qualified opinion. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η εφαρμογή των προτύπων. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις για το πλοίο της εταιρείας όχι μόνο για την τελευταία χρήση που εξετάζεται, αλλά από το έτος απόκτησης του παγίου. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος απομείωσης, κατά τον οποίο υπολογίστηκε ζημιά απομείωσης, κάτι αναμενόμενο, ύστερα από την ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ναυτιλιακή αγορά. Τα έξοδα μεγάλων επισκευών του πλοίου, μας απασχόλησε στην συνέχεια. Ενώ αρχικά η εταιρεία τα εμφανίζει κατευθείαν στα έξοδα, βάσει προτύπων εμφανίζονται καταρχήν στον ισολογισμό και αποσβένονται ανά έτος. Το επόμενο θέμα το οποία μας απασχόλησε ήταν τα διοικητικά έξοδα. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της ναυτιλιακής εταιρείας, ενώ αρχικά όλο το ποσό εμφανιζόταν στην ΚΑΧ, τελικά έγινε διαχωρισμός τους και ένα μέρος εμφανίστηκε στον Ισολογισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται σύγκριση των δεικτών των οικονομικών καταστάσεων προ τροποποιήσεων, μετά τις τροποποιήσεις καθώς και μιας εισηγμένης ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Τέλος στο παράρτημα της εργασίας, υπάρχει μια ενότητα, στην οποία έχει γίνει προσπάθεια να περιγραφεί η σημασία του δανεισμού και της ποιότητας των εσόδων, στην οικονομική αξία (όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη χρηματιστηριακή τιμή) 10 εισηγμένων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών σε ξένα χρηματιστήρια.
Λέξη κλειδί :Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Οικονομικές καταστάσεις
Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Μη εισηγμνένες εταιρείες
Ημερομηνία :31-07-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Litos_2009.pdf

Τύπος: application/pdf