ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η μεταβλητότητα στην αγορά κατοικίας των Η.Π.Α. και παράγωγα ακίνητης περιουσίας: σχέσεις αιτιότητας και συνολοκλήρωσης
Δημιουργός :Ρίκος, Μιχάλης-Δημήτριος
Συντελεστής :Τσεκρέκος, Ανδριανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η έρευνα αυτή μελετά τη μεταβλητότητα της αγοράς κατοικιών των Η.Π.Α. και ειδικότερα τις πιθανές μεταβολές που επήλθαν σε αυτήν, μετά την εισαγωγή των Real Estate Derivatives (REDs). Επιπλέον εξετάζει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των τιμών των ακινήτων διαφορετικών πόλεων των Η.Π.Α. και εκτιμά τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ τους. Αντίστοιχες έρευνες στο παρελθόν για διαφορετικές αγορές έχουν δείξει ότι η εισαγωγή διαπραγμάτευσης παραγώγων έχει είτε σταθεροποιητικές είτε αποσταθεροποιητικές επιδράσεις στη μεταβλητότητα της σποτ αγοράς του υποκείμενου τίτλου. Όσον αφορά το θέμα των από κοινού σχέσεων των τιμών των πόλεων, δεν έχουμε βρει αντίστοιχες έρευνες, παρά μόνο σχετικές με διεθνείς αλληλεπιδράσεις και τον ρόλο τους στη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Οφέλη από την παρούσα μελέτη θα έχουν άτομα που σχετίζονται με το real estate των Η.Π.Α. καθώς και όσοι ασχολούνται με παράγωγα, διαχείριση κινδύνου και διαχείριση χαρτοφυλακίου.Η μεθοδολογία που ακολουθείται έχει να κάνει με δημιουργία μοντέλων της οικογένειας GARCH, τα οποία περιγράφουν τόσο την δεσμευμένη όσο και την αδέσμευτη μεταβλητότητα των αποδόσεων της αγοράς κατοικιών, μέσω των δεικτών S&P/Case-Shiller (CSI). Ο προσδιορισμός του βέλτιστου μοντέλου για κάθε πόλη ακολουθεί κριτήρια όπως το BIC και το τεστ LR και ο έλεγχος αλλαγής τόσο στη δομή όσο και σε σταθερότητα της αγοράς πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Σύμφωνα με τον πρώτο, η εκτίμηση του βέλτιστου μοντέλου γίνεται για δύο χρονικές περιόδους (πριν και μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης εισαγωγής των REDs) και τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις διαφορές των εκτιμημένων συντελεστών, τόσο για τη δεσμευμένη όσο και για την αδέσμευτη μεταβλητότητα. Για το δεύτερο τρόπο εκτιμούμε μια φορά ένα ενιαίο μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 0 για την προ-REDs περίοδο και την τιμή 1 για την αντίστοιχη μετά-REDs. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από τους συντελεστές των ψευδομεταβλητών. Επιπλέον, για να διερευνήσουμε αν οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη μεταβλητότητα προέρχονται από την ανακοίνωση εισαγωγής των REDs, εισάγουμε εξωγενείς μεταβλητές στη συνάρτηση διακύμανσης της κάθε πόλης, με τη μορφή διακύμανσης οικονομικών δεικτών και ελέγχουμε πως μεταβάλλονται οι συντελεστές της δεσμευμένης και αδέσμευτης μεταβλητότητας. Όσον αφορά την ανάλυση συνολοκλήρωσης, εφαρμόζουμε το τεστ του Johansen και αφού εντοπίσουμε τον αριθμό και τη δομή των παραγόντων συνολοκλήρωσης, τους εισάγουμε στο VAR μοντέλο των αποδόσεων των δεικτών CSI, με τη μορφή διορθωτικού όρου (Error Correction Term) και εξάγουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πόλεων.Τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές δεν συνάδουν με αντίστοιχα παρόμοιων ερευνών και με τις δικές μας προσδοκίες, καθώς δεν έχουμε κάποια ενιαία, ξεκάθαρη εικόνα για τη γενική πορεία της αδέσμευτης μεταβλητότητας, παρά μεμονωμένες αλλαγές. Η αδέσμευτη μεταβλητότητα για την πόλη του Σαν Φρανσίσκο φαίνεται να αυξάνεται μετά την κριτική ημερομηνία, αλλά η αύξηση αυτή δεν φαίνεται να επιβιώνει και μετά την εισαγωγή της διακύμανσης του 30-ετους επιτοκίου στεγαστικής πίστης, ως εξωγενής μεταβλητή. Επίσης φαίνεται στη μετά-REDs περίοδο να εξαλείφεται η ασυμμετρία στη ενσωμάτωση της πληροφορίας στη μεταβλητότητα της Ουάσινγκτον. Επιπλέον βλέπουμε αλλαγή στη δομή της ετεροσκεδαστικής διακύμανσης σε κάποιες πόλεις, τόσο λόγω REDs όσο και άλλων εξωγενών παραγόντων. Τέλος, βρίσκουμε τρεις παράγοντες συνολοκλήρωσης στο σύστημα των πέντε πόλεων και συμπεριλαμβάνοντάς τους στο VAR μοντέλο, συμπεραίνουμε ότι το Σικάγο, το Ντένβερ και το Μαϊάμι προκαλούν κατά κύριο λόγο τις μεταβολές στις τιμές των κατοικιών του συστήματος, ενώ η Νέα Υόρκη ακολουθεί μάλλον ανεξάρτητη κίνηση.
Λέξη κλειδί :Αγορά κατοικίας
ΗΠΑ
Μεταβλητότητα
ARCH-GARCH Processes
Δείκτες S&P/Case-Shiller (CSI)
Ημερομηνία :05-11-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rikos_2008.pdf

Τύπος: application/pdf