ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίδραση της αγοράς στις ανακοινώσεις των κερδών του πρώτου έτους υποχρεωτικής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην Ελλάδα
Δημιουργός :Τσακαλάκη, Ελευθερία
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι εισηγμένες εταιρίες όλων των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) από την 1η Ιανουαρίου 2005.Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν γίνει μετά από την ημερομηνία υιοθέτησης των προτύπων αυτών για το αν τελικά αυτά οδήγησαν σε αύξηση της ποιότητας των λογιστικών καταστάσεων, σε αύξηση δηλαδή της αξιοπιστίας και της σχετικότητας των λογιστικών αριθμών κάτι το οποίο αποτελεί και βασικό στόχο του IASB, του οργανισμού που έκδωσε τα πρότυπα αυτά. Αρκετές από τις έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι η υιοθέτηση των IFRS έχει αυξήσει την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών ενώ από την άλλη πλευρά αρκετές είναι και οι έρευνες που έχουν δείξει ότι η υιοθέτηση των IFRS εξαιτίας του ότι σε πολλά λογιστικά θέματα δίνει την δυνατότητα χρήσης προσωπικής κρίσης έχει οδηγήσει σε αύξηση του earnings management. Στην έρευνα μου αυτή εξετάζω την αντίδραση των επενδυτών στις ανακοινώσεις των κερδών του 2005, πρώτου έτους υποχρεωτικής εφαρμογής των προτύπων στην Ελλάδα, σε μία χώρα που οι δυσκολίες εφαρμογής των προτύπων αυτών ήταν μεγάλες, αλλά και στις ανακοινώσεις των κερδών του 2004, ενός έτους πριν την υιοθέτηση των IFRS, και να δω σε ποιους παράγοντες οφείλεται η αντίδραση αυτή και εάν οι επενδυτές αναμένουν ότι τα IFRS θα βελτιώσουν την ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης. Βασίστηκα σε ένα δείγμα 76 εταιριών από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το οποίο διασπάστηκε σε δύο δείγματα. Το πρώτο αποτελείται από 73 εταιρίες οι οποίες υιοθέτησαν τα IFRS το 2005 ενώ το δεύτερο από τις υπόλοιπες 3 εταιρίες οι οποίες είχαν υιοθετήσει τα IFRS νωρίτερα. Πολλές είναι οι έρευνες οι οποίες αναφέρονται στην αντίδραση των επενδυτών στις ανακοινώσεις των κερδών γενικά. Οι περισσότερες από αυτές υποστηρίζουν την άποψη ότι οι επενδυτές θεωρούν ότι τα κέρδη έχουν πληροφοριακή αξία. Τα ευρήματα μου για τις εταιρίες που υιοθέτησαν τα IFRS το 2005, δείχνουν μία αρνητική και στατιστικά σημαντική αντίδραση των επενδυτών στις ανακοινώσεις των κερδών του 2004, του τελευταίου έτους δηλαδή εφαρμογής των ελληνικών προτύπων στην Ελλάδα, η οποία αντίδραση όμως οφείλεται σε άλλους παράγοντες που ίσως να επηρεάζουν την αγορά την ίδια χρονική στιγμή και όχι στην ανακοίνωση των κερδών. Σε αντίθεση με το 2004, το 2005 η αντίδραση των επενδυτών τις ημέρες γύρω από την ανακοίνωση των κερδών φαίνεται να είναι θετική αποτέλεσμα που με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές εμπιστεύονται τα IFRS παρ όλες τις ανησυχίες ότι ίσως αυτά αυξήσουν το earnings management και παρ όλες τις δυσκολίες υιοθέτησης τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις και πιστεύουν ότι τα νέα αυτά λογιστικά πρότυπα θα αυξήσουν την ποιότητα (αξιοπιστία και value relevance) της λογιστικής πληροφόρησης. Η θετική αυτή αντίδραση είναι στατιστικά σημαντική μόνο 3 ημέρες πριν την ανακοίνωση των κερδών ενώ γενικά για τις 6 ημέρες (-3, 3)γύρω από την ανακοίνωση των κερδών είναι στατιστικά μη σημαντική. Από το αποτέλεσμα αυτό οδηγούμαι στο συμπέρασμα ότι είτε υπήρξε μετάδοση από την διοίκηση των καλών νέων που αφορούν τα κέρδη των επιχειρήσεων, πριν από την ανακοίνωση τους είτε οι επενδυτές εμπιστεύονται τα IFRS και θεωρούν αναμενόμενο ότι αυτά θα βελτιώσουν την ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης συνεπώς και των κερδών. Επίσης από την έρευνα μου προκύπτει ότι η αντίδραση αυτή της αγοράς οφείλεται πράγματι στις ανακοινώσεις των κερδών και στην υιοθέτηση των IFRS και όχι σε άλλους παράγοντες που ίσως επηρέασαν την αγορά την ίδια χρονική περίοδο. Τα αποτελέσματα μου όσον αφορά στις εταιρίες οι οποίες υιοθέτησαν τα IFRS πριν την υποχρεωτική εφαρμογή τους το 2005, δείχνουν μία αρνητική αλλά μη στατιστικά σημαντική αντίδραση των επενδυτών τις ημέρες γύρω από την ανακοίνωση των κερδών του 2004 γεγονός που με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές θεωρούν ότι οι πληροφορίες που αφορούν τα κέρδη και περιέχονται στις ανακοινώσεις των κερδών δεν έχουν πληροφοριακή αξία. Η αρνητική αυτή αντίδραση φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως από άλλους παράγοντες που επηρέασαν την αγορά την ίδια χρονική περίοδο που τα κέρδη ανακοινώθηκαν. Θετική αλλά επίσης στατιστικά μη σημαντική φαίνεται να είναι και η αντίδραση των επενδυτών στις ανακοινώσεις των κερδών του 2005 γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις των κερδών δεν έχουν για αυτούς πληροφοριακή αξία. Στην έρευνα μου επίσης εξετάζω την επίδραση ορισμένων λογιστικών μεγεθών στην συμπεριφορά των συσσωρευμένων υπεραποδόσεων που δημιουργούνται γύρω από τις ανακοινώσεις των κερδών του 2004 και 2005 των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν τα IFRS το 2005. Τα αποτελέσματα μου με βάση το πρώτο υπόδειγμα στο οποίο συμπεριέλαβα ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα λειτουργικά κέρδη, τα ίδια κεφάλαια και το εάν οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν κέρδη ή ζημίες στο τέλος της χρήσης έδειξαν για το 2004 ότι μόνο τα λειτουργικά κέρδη επηρέασαν την αντίδραση των επενδυτών τις έξι ημέρες (-3, 3) γύρω από τις ανακοινώσεις των κερδών. Η Τα αποτελέσματα μου με βάση το δεύτερο υπόδειγμα στο οποίο συμπεριέλαβα ως ανεξάρτητες μεταβλητές τα λειτουργικά κέρδη των επιχειρήσεων, τον βαθμό χρηματοοικονομικής τους μόχλευσης καθώς και το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων δείχνουν ότι κανένα από τα μεγέθη αυτά δεν επηρέασε την συμπεριφορά των επενδυτών έξι ημέρες (-3, 3) γύρω από τις ανακοινώσεις των κερδών. Με βάση προηγούμενα ευρήματα, το 2004 η συμπεριφορά των επενδυτών επηρεάζεται κυρίως από άλλους παράγοντες που επηρέασαν την αγορά εκείνη την περίοδο ενώ το 2005 η αντίδραση τους είναι σημαντική μόνο τρεις ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις των κερδών και επηρεάζεται είτε από το ότι εμπιστεύονται τα IFRS και αναμένουν να είναι θετική η επίδραση τους στα κέρδη είτε από πιθανή μετάδοση των καλών νέων που αφορούν τα κέρδη πριν από την ανακοίνωση τους.
Λέξη κλειδί :Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
International Financial Reporting Standards
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Αποτελεσματικότητα αγοράς
Ημερομηνία :01-03-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsakalaki_2008.pdf

Τύπος: application/pdf