ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ροή εργασίας ψηφιακής διατήρησης σ’ ένα σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης
Δημιουργός :Kρουστάλης, Δημήτριος
Συντελεστής :Κωνσταντόπουλος, Πάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Καθημερινά παράγεται ένας τεράστιος όγκος δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. Οι περισσότεροι οργανισμοί τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα δημιουργούν, επεξεργάζονται και προσπελάζουν ψηφιακά αντικείμενα. Αυτή η νέα ψηφιακή πραγματικότητα υπαγορεύει τη χρήση συστημάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών τα οποία προσφέρουν τις απαιτούμενες δυνατότητες δημιουργίας,επεξεργασίας και διατήρησης των ψηφιακών αντικειμένων. Γι’ αυτό το λόγο το πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικης εργασίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση δυο από των πιο διαδεδομένων συστήματων ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτού κώδικα, του DSPACE και του FEDORA. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση μια σειρά από κριτήρια τα ομοδοποιούνται στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες:αρχιτεκτονική, μοντέλο δεδομένων, παρεχόμενη λειτουργικότητα, διαχείριση χρηστών και υποστήριξη ροών εργασιών. Στη συνέχεια αναπτύσσεται μια σειρά από προτεινόμενες ροές εργασίας σχετικά με σημαντικές δραστηριότητες του κύκλου ψηφιακής διατήρησης ενος αντικειμένου, για παράδειγμα μεταφορά ενός ψηφιακού αντικειμένου από ένα μορφότυπο σε ένα άλλο. Κατά τον καταρτισμό των ροών λαμβάνεται υπόψιν ότι θα υιοθετηθεί το σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης FEDORA, επομένως ορισμένα από τα προτεινόμενα βήματα αντιστοιχούν στο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται κάποιες από τις βασικές λειτουργίες στο FEDORA. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί οτι το σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης FEDORA θα αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα όμως βασιστούν επιπρόσθετα εργαλεία που θα αλληλεπιδρούν με τις διεπαφές του. Για αυτό το σκοπό προτείνονται ροές εργασίας που αφορούν δραστηριότητες που δεν υποστηρίζονται προς το παρον από το FEDORA αλλά οι οποίες θα πραγματοποιούνται μέσω της αλληλεπίδρασης του FEDORA με πρόσθετα εργαλεία τα οποία θα αναπτυχθουν μελλοντικά. Τέλος, διατυπώνεται ένα μοντέλο ροής των εργασιών της ψηφιακής διατήρησης με επεξήγηση των οντοτήτων που το αποτελούν και των συσχετίσεων στις οποίες συμμετέχουν. Στο μοντέλο γίνεται προσπάθεια να απεικονιστεί το σύνολο των χαρακτηριστικών τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώνουν οι προτεινόμενες ροές εργασίας.
Day by day, an enormous volume of data in digital formis being produced. Most agencies both public and private sector create, edit and access digital objects. This new digital reality dictates the use of digital libraries which provide the necessary capabilities for creation, processing and preservation of digital objects.Therefore, the first part of the current thesis includes a comparative evaluation of two of the most prevalent open source digital libraries systems, DSPACE and FEDORA. Those systems were evaluated against a number of criteria which are categorized as follows:• system architecture• data model• functionality • user administration• workflow management capabilitiesThe next chapter of the work includes a series of proposed workflows on major activities occurring during the digital preservation lifecycle of an object, for example migration of a digital object from one format to another. During the preparation of the workflows, the utilisation of the digital library system FEDORA was taken into account, therefore some of the recommended steps correspond to the way in which some of the basic functions in FEDORA are carried out. At this point it must be stated that the digital library system FEDORA will form the foundation upon which to build additional tools that will interact with its interfaces. For this purpose, the proposed workflows involve activities that are not solely supported by the current release of FEDORA. Those activities will take place through the interaction of FEDORA with additional tools that are going be developed in the future.The last chapter of the current thesis includes a workflow model for digital preservation activities. There will be provided full explanation of the occurring entities as well as the relations that they are participating in order to achieve depiction of the desirable characteristics of the proposed workflows.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακές βιβλιοθήκες
DSpace
Fedora
Ροή εργασίας
Ημερομηνία :29-02-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kroustalis_2008.pdf

Τύπος: application/pdf