ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη και αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, σε σχέση με τη διάρθρωση του βασικού φορολογικού συντελεστή για την περίοδο 2006-2015
Δημιουργός :Σπηλιοπούλου, Νικολέττα
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αναμφισβήτητα, και μεταξύ άλλων, το φορολογικό σύστημα αποτελεί βασικό στοιχείο μιας οικονομίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις συνολικές επιδόσεις της, οι οποίες διαμορφώνουν αλλά και διαμορφώνονται από το επίπεδό του.Οι φόροι παρέχουν μια κλασική λύση για την ανακατανομή του εισοδήματος μέσα σε μια οικονομία και ως επί το πλείστον προκαλούν αντιδράσεις από εκείνα τα μέρη στα οποία επιβάλλονται, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και τη διάρκεια τους. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν τη φορολογική διάρθρωση της οικονομίας , επηρεάζουν κυρίως τις οικονομικές επιδόσεις μέσω του συνδυασμού και των μεταβολών τους με την πάροδο του χρόνου. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει ασχοληθεί με αυτή τη σχέση στο παρελθόν, αν και επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση μεταξύ του συνολικού επιπέδου φορολογίας και της ανάπτυξης και όχι στη σχέση φορολογικής διάρθρωσης και ανάπτυξης που αποσκοπεί στην εξέταση του επιπέδου συνάφειας κάθε φορολογικού μέσου με την οικονομική ανάπτυξη. Μια χαρακτηριστική μελέτη που ασχολείται με την τελευταία είναι αυτή των Kneller et al. (1999), οι οποίοι κάνουν διάκριση μεταξύ των "στρεβλωτικών" φόρων αφενός (φόροι εισοδήματος και περιουσίας) και των "μη στρεβλωτικών φόρων" από την άλλη πλευρά (φόροι κατανάλωσης), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι πρώτοι μειώνουν την ανάπτυξη ενώ οι δεύτεροι όχι.
Ημερομηνία :06-09-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spiliopoulou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf