ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εξέλιξη της σχέσης μεταξύ φορολογίας και λογιστικής στην Ελλάδα
Δημιουργός :Ταλιαντζής, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη του βαθμού στον οποίο η φορολογία στην Ελλάδα επηρεάζει τη λογιστική και συγκεκριμένα τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δημοσιεύονται από τις εταιρείες . Για το σκοπό αυτό και αφού στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιαστούν κάποιες εισαγωγικές έννοιες , στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μια αναδρομή σε σημαντικές εξελίξεις στη φορολογία και τη λογιστική επιστήμη από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους έως σήμερα έτσι ώστε να δούμε πόσο μεγάλη ήταν η επιρροή της φορολογίας στη λογιστική επιστήμη . Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δοθεί έμφαση στα λογιστικά πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).Στο τρίτο κεφάλαιο θα δούμε με λεπτομέρεια τις σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα με σκοπό να διαπιστώσουμε την καταλληλότητα των νέων προτύπων (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) τα οποία εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα για τη σύνταξη αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων.Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν μια σειρά από έρευνες οι οποίες έγιναν στην Ελλάδα , για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων . Θα γίνει διαχωρισμός σε τρία στάδια , τις έρευνες οι οποίες έγιναν πριν την εφαρμογή, τις έρευνες οι οποίες έγιναν αμέσως μετά την εφαρμογή, και τις έρευνες οι οποίες έγιναν αρκετά χρόνια μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων. Σκοπός του τέταρτου κεφαλαίου είναι να δούμε πόσο επηρέασε η υποχρεωτική εφαρμογή τις οικονομικές καταστάσεις ,τις επιχειρήσεις , και τους επαγγελματίες του χώρου ( λογιστές, managers , εργαζόμενους ).Στο πέμπτο κεφάλαιο το οποίο είναι και το βασικό , με βάση τη μεθοδολογία την οποία είχαν προτείνει οι Margaret Lamb , Christopher Nobes και Alan Roberts το 1998 , στο paper “ International variations in the connections between tax and financial reporting” , θα μελετηθεί ο βαθμός τον οποίο επηρεάζει η φορολογία τη λογιστική το έτος 2014 , χρονιά την οποία άρχισε να εφαρμόζεται ο νέος Κώδικας φορολογίας εισοδήματος αλλά και τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η μελέτη θα γίνει συγκρίνοντας φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες (Μεταξύ Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – φορολογίας και μεταξύ νέων Ελληνικών Λογιστικών προτύπων και φορολογίας ). Επιπλέον θα παρουσιαστούν αποτελέσματα τα οποία έγιναν σε άλλες χώρες έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσο κατάλληλη είναι η μεθοδολογία για τη μελέτη της σχέσης μεταξύ λογιστικής και φορολογίας τόσο ανάμεσα σε χώρες όσο και σε μια χώρα διαχρονικά . Τέλος στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της μελέτης.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική λογιστική
Φορολογική λογιστική
Φορολογική νομοθεσία
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Taliantzis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf