ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Improving security and cyber resilience in smart airports
Εναλλακτικός τίτλος :Βελτιώνοντας την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του κυβερνοχώρου στα έξυπνα αεροδρόμια
Δημιουργός :Anagnostopoulou, Argiro-Aggeliki
Συντελεστής :Gritzalis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Stergiopoulos, George (Εξεταστής)
Ntouskas, Theodoros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5822
Περίληψη :Airports are places where the majority of people spend their time while traveling, being in transit, waiting friends or just their luggage. They are at the forefront of technological innovation, evolving infrastructure’s intelligence and they unfold as smart facilities with the integration of Internet of Things (IoT). Under both American and European legislation, Aviation is a critical subsector of transportation, and thus airports constitute critical infrastructures that must be sufficiently protected. According to ENISA, smart airports use networked, data driven response capabilities that provide travelers with a better and seamless travel experience. However, since smart airports adopt the IoT technology, they also inherit its security risks. Consequently, their cybersecurity protection is a crucial yet difficult to achieve. The motivation of our work lies in understanding the security awareness of airport personnel about the introduction of the IoT to airports, their familiarity with cybersecurity governance and relative cyber-security measures implemented. For the sake of this study, the busiest airports in Europe and USA were approached through an online questionnaire. Findings of our survey show that many of the airports do not exactly know what IoT actually means and how it can be incorporated to their airports. These infelicities in determining IoT technology may drive to events ranging from a security incident, such as data leakage and information integrity, to revenue losses or even human casualties. All things considered, securing smart airports and staying ahead of evolving cyber threats is a shared responsibility, which involves airlines, airports, vendors as well as regulators. In order to be properly prepared, all airports should adopt a holistic cybersecurity approach, not only by conducting risk management, security audits and penetration tests, but also by ensuring that their staff is properly trained to react in security incidents and enhance airport’s cyber resilience.
Τα αεροδρόμια αποτελούν μέρη, στα οποία η πλειοψηφία των ανθρώπων περνούν το χρόνο τους όταν πρόκειται να ταξιδέψουν ή ενώ βρίσκονται σε μετεπιβίβαση, περιμένοντας κάποιον φίλο ή απλά τις αποσκευές τους. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, εξελίσσοντας την ευφυΐα της υποδομής τους με την ενσωμάτωση του Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ). Σύμφωνα με την νομοθεσία τόσο της Αμερικής όσο και της Ευρώπης, τα αεροδρόμια αποτελούν κρίσιμες υποδομές και πρέπει να προστατεύονται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό ENISA, τα έξυπνα αεροδρόμια χρησιμοποιούν δικτυωμένες δυνατότητες απόκρισης δεδομένων, που παρέχουν στους ταξιδιώτες μια καλύτερη και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα έξυπνα αεροδρόμια υιοθετούν την τεχνολογία του ΔτΠ, κληρονομούν και τους κινδύνους ασφαλείας της. Ως εκ τούτου, η προστασία τους είναι αρκετά κρίσιμη αλλά και δύσκολη υπόθεση. Το κίνητρο της δουλειάς μας έγκειται στην κατανόηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού του αεροδρομίου σχετικά με την εισαγωγή του ΔτΠ στα αεροδρόμια, την εξοικείωση με τη διακυβέρνηση στον κυβερνοχώρο και τα σχετικά μέτρα ασφαλείας που έχουν υλοποιηθεί. Για τους σκοπούς της μελέτης μας, προσεγγίστηκαν τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια σε Ευρώπη και Αμερική, μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα της έρευνας μας δείχνουν ότι πολλά από τα αεροδρόμια δεν γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει ΔτΠ και πώς μπορεί να ενσωματωθεί στα αεροδρόμιά τους. Τέτοιες αστοχίες στον κατανόηση αυτής της τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσουν σε γεγονότα που κυμαίνονται από ένα περιστατικό ασφάλειας, όπως η ακεραιότητα των πληροφοριών, σε απώλειες εσόδων ή ακόμη και ανθρώπινες απώλειες. Εν κατακλείδι, η ασφάλεια των έξυπνων αεροδρομίων είναι κοινή ευθύνη, η οποία περιλαμβάνει αεροπορικές εταιρίες, αεροδρόμια, καθώς και ρυθμιστικές αρχές. Προκειμένου να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα, όλα τα αεροδρόμια πρέπει να πραγματοποιούν ελέγχους και δοκιμές διείσδυσης, αλλά και να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους είναι άρτια εκπαιδευμένο για να αντιδράσει σε περιστατικά ασφάλειας.
Λέξη κλειδί :Smart airports
Intelligent airports
Airport of things
Secure smart airports
Critical Information Infrastructure Protection (CIIP)
Έξυπνα αεροδρόμια
Ευφυή αεροδρόμια
Αεροδρόμια των πραγμάτων
Ασφαλή έξυπνα αεροδρόμια
Προστασία κρίσιμων υποδομών
Διαθέσιμο από :2018-02-17 23:17:46
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-02-17 23:17:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anagnostopoulou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf