ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η φοροαποφυγή των επιχειρήσεων στη Γαλλία και στη Γερμανία κατά τα έτη 2008-2015 (περίοδος κρίσης & περίοδος μετά την κρίση)
Δημιουργός :Μπουραζάνη, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το ζήτημα της φοροαποφυγής των επιχειρήσεων στη Γαλλία και τη Γερμανία για την περίοδο της κρίσης (2008-2011) και την περίοδο μετά την κρίση (2012-2015) μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών φορολογικού σχεδιασμού που ακολουθήθηκαν για το σκοπό αυτό. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται φοροαποφυγή χρησιμοποιούνται δύο μέτρα ετήσιων αποτελεσματικών φορολογικών συντελεστών, ο ETR, που βασίζεται στον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και ο cash_ETR, που σχετίζεται με τις φορολογικές πληρωμές, με κοινό παρονομαστή αυτών τα κέρδη προ φόρων. Περαιτέρω, εξετάζονται οι επιδράσεις που ασκεί η αναβαλλόμενη φορολογία (ΔΛΠ 12) στον καθορισμό των στρατηγικών φορολογικού σχεδιασμού των εταιρειών, οι οποίες διαπιστώνονται όχι μόνο μέσω της επιλογής των εν λόγω ETRs, αλλά και μέσω της εξέτασης συγκεκριμένων μεταβλητών που αντιστοιχούν στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και αντιπροσωπεύουν συνήθεις πολιτικές των επιχειρήσεων για τον λογιστικό χειρισμό των εν λόγω δαπανών (ΔΛΠ 38). Επίσης, ερευνώνται το πληροφοριακό περιεχόμενο των αναβαλλόμενων φόρων αλλά και οι επιπτώσεις επιπρόσθετων φορολογικών κινήτρων που προκύπτουν από τη διενέργεια δαπανών έρευνας και ανάπτυξης R&D, στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για εξοικονόμηση φόρων. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η συμπερίληψη στα δείγματά μας ορισμένων μόνο κλάδων, με εκτεταμένη διενέργεια δαπανών R&D, λόγω της φύσης του αντικειμένου τους. Κατά την ανάλυσή μας καθίσταται σαφές πως οι επιχειρήσεις στη Γαλλία και τη Γερμανία παρουσιάζουν αυξημένες τάσεις φοροαποφυγής τα τελευταία χρόνια και ιδίως σε περιόδους που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα. Σε γενικότερο πλαίσιο και παρά τις εύλογες διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται ανά χώρα και ανά περίοδο, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η αναβαλλόμενη φορολογία συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση των φορολογικών βαρών των επιχειρήσεων, ενώ ο συνδυασμός της με το ΔΛΠ 38 και τα γενικότερα φορολογικά κίνητρα που συνδέονται με τη διενέργεια δαπανών έρευνας και ανάπτυξης οδηγεί σε απροκάλυπτες συμπεριφορές φοροαποφυγής που προσεγγίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν την ανάγκη διαφύλαξης των κρατικών εσόδων από τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης οικονομίας.
Λέξη κλειδί :Φοροαποφυγή
Φορολογικός σχεδιασμός
Μοντέλο ETR
Οικονομική κρίση
Γαλλία
Γερμανία
Ημερομηνία :30-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpourazani_2017.pdf

Τύπος: application/pdf