ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και αναβαλλόμενης φορολογίας: εμπερική έρευνα σε εταιρείες της Γερμανίας
Δημιουργός :Κολοβού, Βασιλική
Συντελεστής :Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η κατανόηση των ιδιοτήτων των δεδουλευμένων και η αναγνώρισή τους είναι από τους πιο σημαντικούς στόχους στο ερευνητικό πεδίο της λογιστικής επιστήμης εδώ και δεκαετίες. Ο πρωταρχικός σκοπός της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι να παρέχει πληροφορίες οι οποίες έχουν αντικειμενική χρησιμότητα για τους υποψήφιους ορθολογικούς επενδυτές. Η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση (accrual accounting) έχει αναδειχθεί ως η πιο αποδεκτή μέθοδος για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, καθώς εστιάζει στην αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων και των εξόδων όταν αυτά συμβαίνουν και όχι τη στιγμή πραγματοποίησης εισπράξεων ή πληρωμών. Ένας σημαντικός ερευνητικός στόχος στο πεδίο της χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η αναγνώριση των δεδουλευμένων στοιχείων συμβάλλει στη διευκόλυνση των επενδυτών κατά τη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να δίνεται μεγάλη έμφαση στα κέρδη που προέρχονται από δεδουλευμένα στοιχεία, καθώς διάφορες λογιστικές στρεβλώσεις, οι οποίες διενεργούνται κατά την αναγνώρισή τους και άλλοι παράγοντες, ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη λανθασμένων επενδυτικών αποφάσεων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια διάκριση μεταξύ των διαφόρων απόψεων που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την έμφαση η οποία δίνεται στα κέρδη που προέρχονται από τα δεδουλευμένα και να παρουσιάσει τα βασικότερα σημεία τους, ενώ ταυτόχρονα, επιχειρεί να αναδείξει το γεγονός σχετικά με την επίδραση που έχει η αναγνώριση και η καταχώρηση των δεδουλευμένων λογαριασμών στη μελλοντική κερδοφορία και απόδοση των επιχειρήσεων. Ακόμη , στα πλαίσια της παρούσης εργασίας θα διερευνηθεί η συμβολή του καθεστώτος της αναβαλλόμενης φορολογίας στην διαχείριση κερδών. Για τη διερεύνηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, πραγματοποιείται μια εμπειρική έρευνα με δείγμα από δεδομένα των εταιρειών του Χρηματιστηρίου της Γερμανίας για τα έτη 2005 έως 2015 προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση των δεδουλευμένων και της αναβαλλόμενης φορολογίας με τις μελλοντικές αποδόσεις.
Λέξη κλειδί :Λογιστική σε δεδουλευμένη βάση
Αναβαλλόμενη φορολογία
Χρηματοοικονομική λογιστική
Accruals
Γερμανία
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kolovou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf