ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ρευστότητα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Δημιουργός :Χανζαράς, Αριστείδης
Συντελεστής :Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το αντικείμενο της εργασίας αφορά την ανάλυση και εφαρμογή του υποδείγματος Liquidity adjusted CAPM στην χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου και κατά πόσο η ρευστότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τόσο για να εξηγηθούν οι αποδόσεις των μετοχών αλλά, όσο και να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρόβλεψης μελλοντικών αποδόσεων. Χρησιμοποιούμε τις υποθέσεις και τη μεθοδολογία όπου χρησιμοποίησαν οι Viral V. Acharya και Lasse Heje Pedersen στην έρευνα τους με αντικείμενο «Asset Pricing With Liquidity Risk» (2005), δημοσιευμένη στο Journal of Financial Economics,. Προς αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα τιμών μετοχών, τιμών αγοράς (Bid), τιμών πώλησης (Ask), αριθμού μετοχών που συναλλάχτηκαν, τιμές του δείκτη FTSE100, όγκοι συναλλαγών καθώς και αποδόσεις του κυβερνητικού ομολόγου ενός μήνα της Μεγάλης Βρετανίας, μέσω της βάσης δεδομένων DataStream Advance, για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 1985 έως 30 Δεκεμβρίου 2016. Με βάση τα δεδομένα αυτά πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί των αποδόσεων (returns), των όγκων συναλλαγών, των liquidity measures και της τυπικής απόκλισης του μέτρου Amihud. Στη συνέχεια μέσω διαδικασίας ταξινόμησης όπως αναλύεται σε επόμενα κεφάλαια δημιουργήθηκαν χαρτοφυλάκια, στα οποία πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των μεταβλητών που απαρτίζουν το unconditional liquidity adjusted CAPM για κάθε χαρτοφυλάκιο. Σημειώνεται πως ως χαρτοφυλάκιο αγοράς χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των μετοχών αλλά και ο FTSE 100, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο 2 σενάρια. Για τις τελικές εκτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν cross sectional παλινδρομήσεις, ώστε να εκτιμηθούν τα περιθώρια κινδύνου και να εξεταστεί εάν το μοντέλο περιλαμβάνει σε ικανοποιητικό βαθμό τους παράγοντες που εξηγούν και προβλέπουν τις αποδόσεις. Στα επόμενα κεφάλαιο παρατίθεται η θεωρία από σχετική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και βασίζεται η τρέχουσα έρευνα, η ανάλυση της στρατηγικής που ακολουθήθηκε, τα εμπειρικά αποτελέσματα, η επεξήγηση αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα που βγήκαν.
Λέξη κλειδί :Liquidity adjusted CAPM
Τιμή αγοράς
Τιμή πώλησης
FTSE-100
Μέτρηση ρευστότητας
Χαρτοφυλάκιο
Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chanzaras_2017.pdf

Τύπος: application/pdf