ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της μεταβολής των accruals στη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
Δημιουργός :Κεμενές, Δημήτριος Σ.
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει την ύπαρξη της accrualanomaly στις εταιρίες που συμμετέχουν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και τους παράγοντες που οφείλεται αυτό το φαινόμενο. Η ανάλυσή μας βασίζεται στην μέτρηση των total accruals, λαμβανομένου υπόψη και τα long term accruals σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες. Ακολουθώντας την ανάλυση των Richardson et.al (2006) εξετάζουμε κατά πόσο η accrualanomaly οφείλεται σε παράγοντες ανάπτυξης (growth component) και κατά πόσο στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης (efficiency component). Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν το φαινόμενο της accrualanomaly και στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ των accruals και της μελλοντικής απόδοσης μίας επιχείρησης.Επίσης καταλήγουμε ότι η μελλοντική απόδοση μίας εταιρίας σχετίζεται αρνητικά με τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων και θετικά με την αύξηση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων της.
Λέξη κλειδί :Accrualanomaly
Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Accruals
Κερδοφορία
Ημερομηνία :31-07-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kemenes_2017.pdf

Τύπος: application/pdf