ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εκτίμηση φορολογικών αξιών των στοιχείων του ισολογισμού με βάση τα ΔΛΠ: η περίπτωση της Γαλλίας και της Πορτογαλίας
Δημιουργός :Κορωνιάς, Σωτήριος
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία διερευνά την εκτίμηση των φορολογικών αξιών των στοιχείων του ισολογισμού, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ). Η φορολογία εισοδήματος κατέχει εξέχουσα θέση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης, πόσο μάλλον με την εισαγωγή της αναβαλλόμενης φορολογίας, Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει έντονα τον τελευταίο καιρό πολλούς ερευνητές οι οποίοι και το εξετάζουν από διαφορετική σκοπιά κάθε φορά, ωστόσο η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη όσον αφορά την εκτίμηση φορολογικών αξιών σύμφωνα με τα λογιστικά στοιχεία για διάφορα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.Το εμπειρικό κομμάτι της έρευνας εξετάζει το εν λόγω θέμα για τις περιπτώσεις της Γαλλίας και της Πορτογαλίας. Ως εκ τούτου, λήφθηκε δείγμα 10 επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο σε κάθε χώρα (20 συνολικά) για τη περίοδο 2010-2015. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ότι οι εταιρείες της Γαλλίας εμφανίζουν κατά κύριο λόγο αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ενώ οι εταιρείες της Πορτογαλίας αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Άλλωστε, οι προσωρινές διαφορές που παρατηρούνται είναι πολύ μεγαλύτερες στην Πορτογαλία απ’ ότι στη Γαλλία, γεγονός που καταδεικνύει σημάδια αναντιστοιχίας πολιτικών μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικής νομοθεσίας στην Πορτογαλία απ’ ότι στη Γαλλία. Ίσως αυτό να σημαίνει, εν τέλει, ότι η οικονομική κρίση φαίνεται να επηρέασε περισσότερο τις πορτογαλικές επιχειρήσεις απ’ ότι τις γαλλικές και κατά συνέπεια να υπάρχουν συχνά φαινόμενα διακριτικής ευχέρειας των στοιχείων του ισολογισμού.
Λέξη κλειδί :Φορολογική αξία
Λογιστική αξία
ΔΛΠ 12
Αναβαλλόμενη φορολογία
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Εισηγμένες εταιρείες
Γαλλία
Πορτογαλία
Ημερομηνία :03-09-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koronias_2017.pdf

Τύπος: application/pdf