ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πληροφοριακό περιεχόμενο των αναβαλλόμενων φόρων
Δημιουργός :Σκλάβου, Ειρήνη
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το θέμα που διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η συνάφεια και το πληροφοριακό περιεχόμενο των αναβαλλόμενων φόρων τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία) κατά τα έτη 2005-2010.Η έννοια των αναβαλλόμενων φόρων εισήχθη με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, το οποίο έχει ως σκοπό να περιγράψει τον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος σε περιπτώσεις που η λογιστική αντιμετώπιση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας υποχρέωσης διαφέρει από την αντίστοιχη φορολογική και υιοθετεί τη μέθοδο του πληρωτέου φόρου στον Ισολογισμό. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην έννοια της προσωρινής διαφοράς, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου και της αντίστοιχης μεταφερόμενης λογιστικής του αξίας. Επίσης, το παρόν πρότυπο απαιτεί την γνωστοποίηση των αναβαλλόμενων φόρων στις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, αυτό που επιδιώκουμε να εξετάσουμε με την παρούσα διπλωματική εργασία είναι το κατά πόσο η γνωστοποίηση των αναβαλλόμενων φόρων στις οικονομικές καταστάσεις επηρεάζει την αξία της επιχείρησης και κατ’ επέκταση τις απόψεις των συμμετεχόντων στην αγορά.Πιο αναλυτικά, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, αποτελείται από εταιρείες που ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Μιλάνου και Λισαβόνας κατά τα έτη 2005 – 2010, ενώ από την ανάλυση εξαιρέθηκαν οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου καθώς και του κλάδου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Με βάση το υπόδειγμα των Feltham και Ohlson(1995) διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ αναβαλλόμενης φορολογίας και αγοραίας αξίας της τιμής μιας επιχείρησης. Το υπόδειγμα εξετάζει χωριστά την συσχέτιση του αναβαλλόμενου φόρου στο Παθητικό του Ισολογισμού και του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης με την χρηματιστηριακή τιμή της εκάστοτε εταιρείας. Η χρηματιστηριακή τιμή ισούται με την αξία της μετοχής 3 μήνες μετά το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης. Συμπερασματικά, η εμφάνιση του αναβαλλόμενου φόρου στις οικονομικές καταστάσεις δεν επιδρά σημαντικά στη τιμής της μετοχής. Ο συντελεστής της μεταβλητής που αναπαριστά τον αναβαλλόμενο φόρο, δεν κρίνεται στατιστικά σημαντικός για κανένα από τα έτη της παρούσας έρευνας και σε καμία χώρα, υποδηλώνοντας ότι ο αναβαλλόμενος φόρος δεν επηρεάζει τις αποφάσεις των επενδυτών των εταιρειών της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας κατά τα έτη 2005-2010.
Λέξη κλειδί :Αναβαλλόμενοι φόροι
Πληροφοριακό περιεχόμενο
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Οικονομικές καταστάσεις
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sklavou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf