ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Optimal fiscal policy
Εναλλακτικός τίτλος :Βέλτιστη δημοσιονομική πολιτική
Δημιουργός :Tsougias, Vasileios
Συντελεστής :Philippopoulos, Apostolis (Επιβλέπων καθηγητής)
Economides, George (Εξεταστής)
Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5771
Περίληψη :Governments have to decide how much to spend and the way to finance their spending through taxes, borrowing, or printing money. Fiscal policy is one of the most important kinds of economic policy. This has to do with the multiple roles that have been attributed to fiscal policy during the years. In this dissertation we concentrate on efficiency issues and most specifically on the optimal composition of tax rates during a two period model, known as dynamic optimal taxation. The framework behind our analysis is the dynamic general equilibrium framework. There are many reasons why it is important to study dynamic optimal taxation and the time inconsistency problem that may arise. Governments sometimes announce a policy for the future but find it optimal to carry out a different policy when the future arrives. This may happen because the conditions are different from those that were expected to prevail. This change of mind is called the problem of time inconsistency.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιλέξουν το χρηματικό ποσό που θα ξοδέψουν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτήσουν αυτές τις δαπάνες μέσω φόρων, δανεισμού ,ή την εκτύπωση χρήματος. Η δημοσιονομική πολιτική είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους πολλαπλούς ρόλους που έχουν αποδοθεί στη δημοσιονομική πολιτική κατά τη διάρκεια των ετών. Σε αυτή την εργασία θα δώσουμε έμφαση σε θέματα που αφορούν την βέλτιστη σύνθεση των φορολογικών συντελεστών χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο δύο περιόδων. Το πλαίσιο της ανάλυσή μας είναι το αυτό της δυναμικής γενικής ισορροπίας. Πολλοί είναι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό να μελετήσουμε το θέμα της βέλτιστης φορολογίας και το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας που μπορεί να προκύψει. Οι κυβερνήσεις συχνά ανακοινώνουν μια πολιτική για το μέλλον, αλλά όταν το μέλλον γίνεται παρόν, θεωρούν βέλτιστο να εφαρμόσουν μια διαφορετική πολιτική από εκείνη που είχαν ανακοινώσει. Αυτή η αλλαγή των πλάνων αναφέρεται στην βιβλιογραφία σαν το πρόβλημα της χρονικής ασυνέπειας.
Λέξη κλειδί :Macroeconomics
Taxation
Fiscal policy
Time inconsistency
Government
Μακροοικονομία
Φορολογία
Δημοσιονομική πολιτική
Χρονική ασυνέπεια
Κυβέρνηση
Διαθέσιμο από :2018-02-15 19:34:49
Ημερομηνία έκδοσης :01/08/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-02-15 19:34:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsougias_2018.pdf

Τύπος: application/pdf