ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Conduct of monetary policy and financial crises
Εναλλακτικός τίτλος :Άσκηση νομισματικής πολιτικής και χρηματοοικονομικές κρίσεις
Δημιουργός :Gkoumas, Nikolaos
Συντελεστής :Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5760
Περίληψη :Analysis of the conduct of monetary policy and how a Central Bank operates in times of financial crises.
Ανάλυση της άσκησης νομισματικής πολιτικής και ο τρόπος αντίδρασης της Κεντρικής Τράπεζας σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικών κρίσεων.
Λέξη κλειδί :Monetary policy
Tools of monetary policy
Financial crises
Νομισματική πολιτική
Εργαλεία νομισματικής πολιτικής
Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Διαθέσιμο από :2018-02-08 18:38:31
Ημερομηνία έκδοσης :06/01/2017
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-02-08 18:38:31
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkoumas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf