ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός :Ιγνατιάδης, Ξενοφών
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία, εισαγωγικά αποτυπώνεται η οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επί της αναγκαιότητας καταπολέμησης του φαινομένου της απάτης κατά των οικονομικών της συμφερόντων. Εν συνεχεία, επιχειρείται η αναλυτική καταγραφή του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ, μέσα από τον λεπτομερή εντοπισμό των διατάξεων και των αρχών, επί των οποίων εδράζεται η υποχρέωση αντιμετώπισης των σχετικών παράνομων πρακτικών. Ταυτόχρονα, στα σημεία του κειμένου που υπάρχει συσχετισμός, παρατίθεται και η νομολογιακή ερμηνεία των διατάξεων, όπως αυτή έχει αποδοθεί από το Δικαστήριο. Πέραν της απάτης, γίνεται εννοιολογική αναφορά και στις συναφείς έννοιες της παρατυπίας, της υπόνοιας απάτης και άλλες συνδυαστικές έννοιες, ώστε να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές μεταξύ τους. Καταγράφονται οι μορφές της απάτης, όπως αυτές εντοπίζονται στα ενωσιακά κείμενα και οι λεγόμενες «κόκκινες σημαίες», οι ιδιαίτεροι κρίσιμοι δείκτες δηλαδή, που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευσή της. Ακολουθεί η αναζήτηση των αιτιών του φαινομένου και σκιαγραφείται το προφίλ του μέσου δράστη. Παρουσιάζεται η στρατηγική και οι κατευθυντήριες αρχές της Επιτροπής για την αντιμετώπισή της, η συσταθείσα για το σκοπό αυτό Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με αντίστοιχες αρμοδιότητες, καθώς και τα ισχύοντα συστήματα, οι δράσεις και τα προγράμματα της ΕΕ για την πρόληψη, ανίχνευση και καταπολέμηση της απάτης. Περαιτέρω, γίνεται ενδεικτική καταγραφή ορισμένων χαρακτηριστικών κρουσμάτων που σημειώθηκαν στην ΕΕ και του τρόπου αντιμετώπισής τους. Στο κείμενο γίνονται αναφορές και επί του εθνικού νομοθετικού πλαισίου, των μέσων και των θεσμών που έχουν συσταθεί στη χώρα μας, σε συνέχεια των ενωσιακών οδηγιών και κατευθύνσεων, καθώς όπως διαπιστώνεται, παρόλο που η ΕΕ συνδράμει αποφασιστικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές στις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου, αυτό επί του παρόντος και ως προς το ποινικό μέρος τουλάχιστον, αποτελεί εθνική αρμοδιότητα.
Λέξη κλειδί :Απάτη
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
European Anti Fraud Office (OLAF)
Ημερομηνία :31-05-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ignatiadis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf