ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομικά και τεχνικά ζητήματα ψηφιακών αποδείξεων με έμφαση στα SmartphoneForensics
Δημιουργός :Κωνσταντινάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Μήτρου, Λίλιαν (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :200σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εκθετική ανάπτυξη των κινητών συσκευών έχει φέρει επανάσταση σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Πλέον τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα έχουν τις δυνατότητες ενός σύγχρονου υπολογιστή με βελτιωμένη λειτουργικότητα, ευκολία στη χρήση και μικρό μέγεθος αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Ως εκ τούτου, μια σύγχρονη κινητή συσκευή λόγω της μεγάλης της χωρητικότητας είναι πλέον μια τεράστια αποθήκη προσωπικών δεδομένων που μπορεί να παρέχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τον ιδιοκτήτη , τις συνήθειες του και την καθημερινή δραστηριότητα του. Αυτό με τη σειρά του, συντέλεσε στην αλματώδη εξέλιξη της εγκληματολογίας κινητών συσκευών, ενός κλάδου της ψηφιακής εγκληματολογίας που ασχολείται με την ανάκτηση δεδομένων από κινητές συσκευές.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να περιγράψει την εγκληματολογική εξέταση των έξυπνων κινητών συσκευών ξεκινώντας απο τα κινητά τηλέφωνα και τα χαρακτηριστικά τους, ανάλυση καρτών SIM, θέματα ασφάλειας σε WiFi, Bluetooth και NFC και εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας των Android και iOS συσκευών καθώς και εργαλεία για τις συσκευές αυτές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δημοφιλή μοντέλα ψηφιακών πειστηρίων, μέθοδοι Anti-forensics, προκλήσεις στα ψηφιακά πειστήρια κινητών συσκευών και εξηγούνται λεπτομερώς οι μέθοδοι εξαγωγής δεδομένων.Επιπρόσθετα μελετώνται οι βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες για την διασφάλιση της ακεραιότητας των αποδεικτικών στοιχείων και της διαδικασίας έρευνας που περιλαμβάνουν την φωτογράφηση, επισύμανση, τεκμηρίωση, ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά, chainofcustody και τελική αναφορά παρουσίασης στο δικαστήριο. Τέλος απο την νομική πλευρά γινεται αναφορά στο απόρρητο επικοινωνιών, τα μη αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία και τα ελεύθερα συστήματα αποδείξεων.
Exponential growth of mobile devices has revolutionized many aspects of our lives. Now smart mobile phones have the capabilities of a modern computer with improved functionality, ease of use and small size are an integral part of our everyday life. Therefore, a modern mobile device due to its large capacity is now a huge storage of personal data that can provide plenty of information about the owner, his habits and his daily activity. This, in turn, has contributed to the rapid development of mobile device forensics, a sector of digital crime that deals with data recovery from mobile devices.This diploma thesis aims at describing the forensic examination of smart mobile devices starting with mobile phones and their features, SIM card analysis, WiFi, Bluetooth and NFC, and introducing Android and iOS devices as well as tools for these devices. Popular models of digital forensics, Anti-Forensics, Digital Mobility Challenges and detailed data extraction methods are presented.In addition, best practices and methodologies to ensure the integrity of evidence and the research process include photographing, labeling, documentation, safe storage and transportation, chain of custody and final reporting in court. Finally, the legal aspect refers to communications secrecy, unacceptable evidence and free evidence systems.
Λέξη κλειδί :Έξυπνα κινητά τηλέφωνα
Android
iOS
Ψηφιακά πειστήρια
Εξέταση έξυπνων κινητών τηλεφώνων
Ασφάλεια
Αυθεντικότητα
Ακεραιότητα
Απόρρητο επικοινωνιών
Άρση απορρήτου
Ιδιωτικότητα
Συστήματα ελεύθερης εκτίμησης αποδείξεων
Αποδεικτικές απαγορεύσεις
Αρχή της αναλογικότητας
Smartphones
Digital forensics
Smartphone Forensics
Security
Authenticity
Integrity
Confidentiality
Communication classify
Declassify
Free assessment systems
Evidential bans
Principle of proportionality
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Konstantinakis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf