ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία εμποδίων εισόδου
Δημιουργός :Δεσύπρης, Ιωάννης
Συντελεστής :Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σύμφωνα με την παραδοσιακή μικροοικονομική θεωρία του τέλειου ανταγωνισμού, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ενός κλάδου δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιούν υπερκανονικά κέρδη στη μακροχρόνια περίοδο. Στην περίπτωση που πραγματοποιούν βραχυχρόνια υπερκανονικά κέρδη, αυτό προσελκύει νέες επιχειρήσεις στον κλάδο, η είσοδος των οποίων μειώνει την κερδοφορία όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Θεωρητικά, δηλαδή, η είσοδος είναι ελεύθερη και συνεχίζεται μέχρις ότου τα κέρδη όλων των επιχειρήσεων του κλάδου να καταστούν μηδενικά μακροχρόνια.Σε αντίθεση με την παραπάνω θεωρία, όμως, σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού, που είναι η συνηθέστερη περίπτωση, ο αριθμός των επιχειρήσεων σε κάποιο κλάδο επηρεάζεται από τα εμπόδια εισόδου στον κλάδο καθώς και από τις στρατηγικές επιλογές των υφιστάμενων στον κλάδο επιχειρήσεων, οι οποίες θα επιδιώξουν να δυσκολέψουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων, διατηρώντας έτσι τα κέρδη τους σε υπερκανονικά επίπεδα.Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των διαφόρων εμποδίων εισόδου σε κάποιο κλάδο σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού. Η μελέτη χωρίζεται σε τρείς ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες. Αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια και λειτουργία του τέλειου ανταγωνισμού σύμφωνα με την οικονομική θεωρία. Έπειτα, ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή της ανάπτυξης της ερευνητικής περιοχής της Βιομηχανικής Οργάνωσης, η οποία ασχολείται με την δομή των επιχειρήσεων, στα πλαίσια των αγορών. Επομένως, τα εμπόδια εισόδου αποτελούν αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης ερευνητικής περιοχής. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι ορισμοί που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία κατά καιρούς από τους οικονομολόγους για τα εμπόδια εισόδου. Στο τέλος της ενότητας γίνεται η κατηγοριοποίηση των εμποδίων εισόδου σε δομικά και στρατηγικά. Οι δύο αυτές κατηγορίες είναι το αντικείμενο μελέτης των επόμενων ενοτήτων. Το αντικείμενο της δεύτερης ενότητας είναι τα δομικά εμπόδια εισόδου. Δομικά εμπόδια εισόδου είναι τα εμπόδια εισόδου που προκύπτουν από τη δομή της βιομηχανίας. Έχουν να κάνουν με το βασικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις σε ένα βιομηχανικό κλάδο, παρά με τις ενέργειες των εγκατεστημένων στον κλάδο επιχειρήσεων. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά δομικά εμπόδια, σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Για κάθε εμπόδιο γίνεται αρχικά η περιγραφή του. Έπειτα, παρουσιάζονται οι αιτίες δημιουργίας κάθε εμποδίου εισόδου. Τέλος, παρουσιάζονται επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι μια δομή αποτελεί πράγματι εμπόδιο εισόδου, καθώς και επιχειρήματα που υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη δομή δεν αποτελεί δομικό εμπόδιο εισόδου.Το αντικείμενο της τρίτης ενότητας είναι τα στρατηγικά εμπόδια εισόδου. Στρατηγικά εμπόδια εισόδου είναι τα εμπόδια που δημιουργούνται σκόπιμα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του κλάδου, με σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω εισόδου ή την καθυστέρηση αυτής. Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται κάποιες από τις πρακτικές που έχουν συχνά παρατηρηθεί σε βιομηχανικούς κλάδους με σκοπό να περιορίσουν την είσοδο στον κλάδο, όπως η περιοριστική τιμολόγηση, η διάκριση τιμών, η πλεονάζουσα δυναμικότητα και άλλες. Μια σημαντική παρατήρηση που πρέπει να γίνει είναι ότι τα στρατηγικά εμπόδια, λόγω του μη δομικού χαρακτήρα τους, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν από μία μέθοδο. Η καταγραφή τους είναι πιο εύκολη, μέσω της διαχρονικής παρατήρησης του ανταγωνισμού και των τιμών στον υπό εξέταση κλάδο.
Λέξη κλειδί :Εμπόδια εισόδου
Ανταγωνισμός
Δομικά εμπόδια εισόδου
Στρατηγικά εμπόδια εισόδου
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Desipris_2016.pdf

Τύπος: application/pdf