ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Income Distribution and Macroeconomics, Oded Galor, Joseph Zeira (1993)
Δημιουργός :Μαρίνος, Ιωάννης
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε δύο κομμάτια. Στο πρώτο κομμάτι γίνεται μια επισκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας που υπάρχει πάνω στην ετερογένεια που εμφανίζεται ανάμεσα στους οικονομικούς φορείς της οικονομίας και πως αυτή οδηγεί σε ανισότητα ανάμεσα τους. Αρχικά γίνεται προσδιορισμός των λόγων για τους οποίους η ετερογένεια είναι σημαντική και πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στη μελέτη μακροοικονομικών υποδειγμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες πηγές ετερογένειας, πως μπορούν να μοντελοποιηθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση και πως μπορούν πολιτικές να αντιμετωπίσουν αυτές τις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ατόμων. Ακόμα γίνεται παρουσίαση του ρόλου που έχουν οι χρηματοοικονομικές αγορές στο προσδιορισμό της ανισότητας ανάμεσα στους οικονομικούς φορέίς της οικονομίας όπως και τον αντίκτυπο που έχουν στην οικονομική ανάπτυξη της οικονομίας. Τέλος γίνεται μια αναφορά στο κανάλι της πολιτικής οικονομίας και πως μπορεί να συνδεθεί με την ανισότητα της κατανομής των εισοδημάτων.Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας αναπτύσσεται αναλυτικά το μοντέλο των Galor-Zeira (1993) με τίτλο «Income Distribution and Macroeconomics». Σύμφωνα με το Oxford University Press αυτή η εργασία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 11 πιο πρωτοποριακές εργασίας οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο The Review of Economic Studies τα τελευταία 60 χρόνια. Σε αυτό τους το μοντέλο προσπαθούν να αναλύσουν τον πιθανό αντίκτυπο που έχει η κατανομή του πλούτου στη μακροοικονομία, μέσω επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Αποδεικνύεται πως όταν υπάρχουν ατέλειες στην αγορά δανεισμού όπως και σταθερά κόστη στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, η αρχική κατανομή του πλούτου επηρεάζει το συνολικό προϊόν και την επένδυση τόσο στη βραχυχρόνια όσο και στη μακροχρόνια περίοδο καθώς υπάρχουν πολλαπλά σημεία ισορροπίας στα οποία μπορεί να συγκλίνει η οικονομία. Στη συνέχεια γίνεται μια διαφοροποίηση στο αρχικό μοντέλο επιτρέποντας μεταβλητούς μισθούς στους ανειδίκευτους εργάτες ούτως ώστε να γίνει έλεγχος του πως συμπεριφέρεται η οικονομία σε διάφορα μη αναμενόμενα σοκ που προκύπτουν.
Λέξη κλειδί :Ετερογένεια
Οικονομικοί φορείς
Κατανομή εισοδήματος
Μακροοικονομία
Μοντέλο των Galor-Zeira
Ημερομηνία :29-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Marinos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf