ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Foreign direct investment in vertically related markets
Εναλλακτικός τίτλος :Άμεσες ξένες επενδύσεις σε κάθετες αγορές
Δημιουργός :Knekna, Maria
Συντελεστής :Milliou, Chrysovalantou (Επιβλέπων καθηγητής)
Chatzipanagiotou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5643
Περίληψη :The paper deals with foreign direct investment and focuses on vertical technology spillovers from foreign companies to domestic. Initially, it defines what vertical markets are and makes a small reference to the categories of foreign investment. It then analyzes the effects of this diffusion through the analysis of empirical and theoretical articles. In addition, it deals with intra trade between multinational companies and their subsidiaries and separates developed from developing countries.
Η εργασία έχει θέμα τις άμεσες ξένες επενδύσεις και επίκεντρώνεται στη κάθετη διάχυση της τεχνολογίας από τις ξένες εταιρίες στις εγχώριες. Αρχικά ορίζει τι είναι κάθετες αγορές και κάνει μικρή αναφορά στις κατηγορίες των ξένων επενδύσεων. Στην συνέχεια αναλύει τις επιπτώσεις αυτής της διαχύσης μέσα από την ανάλυση εμπειρικών και θεωρητικών άρθρων. Επιπρόσθετα ασχολείται με το εμπόριο μεταξύ των πολυεθνικών εταιριών με τις θυγατρικές τους και διαχωρίζει τις αναπτυγμένες από τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Λέξη κλειδί :FDI
Vertical markets
Technology spillovers
Άμεσες ξένες επενδύσεις
Κάθετες αγορές
Διάχυση τεχνολογίας
Διαθέσιμο από :2018-01-26 23:19:28
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-01-26 23:19:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Knekna_2018.pdf

Τύπος: application/pdf