ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημιουργία διαδικτυακού τόπου διαχείρισης εγγράφων με χρήση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου
Δημιουργός :Πάζιου, Βασιλική
Συντελεστής :Τατσιόπουλος, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης (Εξωτερικός κριτής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης επιχειρησιακών διαδικασιών. Για την ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής μελετήθηκαν αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ανοιχτού κώδικα. Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση των δημοφιλέστερων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και με τη χρήση διαδικτυακού εργαλείου επιλέχθηκε το λογισμικό. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε και ενσωματώνει τις ακόλουθες λειτουργίες: • αποθήκευση, έγκριση, αναθεώρηση και παρακολούθηση όλων των εγγράφων της εταιρείας που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες• έλεγχος πρόσβασης με τον καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης ανά χρήστη• απλοποιημένη πρόσβαση σε επιχειρησιακές πληροφορίες, έγγραφα και διαδικασίες με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης κάθε εξουσιοδοτημένου χρήστη• δημοσιοποίηση επιλεγμένου περιεχομένου και εγγράφων στο διαδίκτυο μέσω κατάλληλης διαδικασίας ενημέρωσης του περιεχομένου• Τέλος, δημιουργήθηκε το οργανόγραμμα των χρηστών του ιστοτόπου καθώς και η ροή εργασίας που ακολουθείται για τη δημοσίευση αρχείων. Επιπλέον, καθορίσθηκαν οι ρόλοι των χρηστών και τα δικαιώματά τους. Ενώ ολοκληρώνοντας την κατασκευή του ιστοτόπου αναφέρθηκαν τα οφέλη από τη χρήση του λογισμικού καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν.
The main object of this thesis is to create a website that will be able to support Document Management and Business Process. For the development of this application, open source content management system initially at the theoretical level, was necessary to be studied. Following this, the most popular content management systems had been analyzed and with the use of a web tool the software had been chosen. The application that was developed includes the following functions: • storage, approval, reviews and monitors all corporate documents that are related with business activities. • control access by defining rights per user. • simplified access to operational information, documents and procedures based on the access of each authorized user. • disclosure of selected content and documents online through the appropriate process to update the content. Finally, the user’s char of the site, was created and the workflow you have to follow to make the publication files as well Moreover, the roles of users and their rights were defined. While completing the construction site, benefits from using the software and difficulties that were encountered, were reported.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση εγγράφων
Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
Content Management Systems
Document Management
Plone
Ημερομηνία :29-02-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paziou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf