ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Cloud forensics
Δημιουργός :Μουλιανιτάκη, Ιζαμπέλα
Συντελεστής :Μήτρου, Ευαγγελία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (cloud computing environments) έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο αποθήκευσης και διατήρησης των δεδομένων. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί στηρίζονται στο υπολογιστικό νέφος (cloud) για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών τους και αυτό περιλαμβάνει και την αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών. Επιπλέον, χάρη στην ανωνυμία που προσφέρουν, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να επιδοθούν σε διάφορες κακόβουλες δραστηριότητες και να καλύψουν τα ίχνη τους. Λύση στα ζητήματα που προκύπτουν, φέρνουν τα ψηφιακά αποτυπώματα υπολογιστικού νέφους (cloud forensics) που αποτελούν και το σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής αναφορά στα χαρακτηριστικά του cloud, ανάλυση των ψηφιακών αποτυπωμάτων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στα cloud forensics. Παρουσιάζεται η εφαρμογή της σε έναν υπάρχοντα πάροχο υπηρεσιών αλλά και μελέτη περιπτώσεων με βάση τις τρεις υπηρεσίες cloud. Γίνεται εκτεταμένη ανάλυση των αρχείων καταγραφής (logs) που αποτελούν βασικό εξαρτώμενο στοιχείο των cloud forensics. Επιπλέον, εξετάζονται τα προβλήματα ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων που δημιουργούνται κατά την αποθήκευση των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά, πως γίνεται η επιβολή των νόμων αλλά και οι διαφορές που προκύπτουν κατά το χειρισμό τους, με βάση τον τόπο αποθήκευσής τους ή τον τόπο βάσης του παρόχου υπηρεσιών cloud. Επίσης, δεν παραλείπεται, η ανάλυση σύγχρονων περιπτώσεων, που κινούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Τέλος, παρουσιάζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συνολικά τα cloud forensics ως αποτέλεσμα της συνολικής μελέτης που έλαβε χώρα σε αυτή την εργασία, αλλά και κάποιες προτεινόμενες λύσεις σε αυτές.
Cloud computing environments have changed entirely the way that we store and maintain data. More and more companies and organizations are relying in the use of cloud for their procedures and this includes the storage of sensitive information. In addition, due to the anonymity that it offers, the cyber criminals may conduct various malicious activities and cover their tracks. A solution to the problems that they arise, offer the cloud forensics, which are also the subject of this paper. Specifically, there is an extensive report of the characteristics of cloud computing environments, analysis of the digital forensics and the methodology that is being used and how is connected with the methodology of cloud forensics. This methodology has been applied in an actual cloud service provider and has been evaluated in three case studies, in the context of cloud services. There is an analysis of the logs and the role they play on cloud forensics. Moreover, the problems of privacy and protection of the data, which are generated by the storage and the access to them, are being examined and also the way that the law enforcement agencies apply their rules and the differences during the maintenance of the data, depending on their location or the location of the cloud service provider. Also, we do not miss out, on the opportunity to analyze modern day cases, which the reader finds very compelling. Finally, we present the challenges that the cloud forensics face in their total as a result of the study that took place in the context of this paper and even some solutions to these problems.
Λέξη κλειδί :Cloud
Cloud forensics
CSP
Μεθοδολογία
Server
Client
LEA
Safe Harbor
Μεταδεδομένα
Ερευνητής
Llogs
Σενάρια
Methodology
Metadata
Investigator
Use cases
Ημερομηνία :29-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Moulianitaki_2016.pdf

Τύπος: application/pdf