ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βig data και profiling, μια προσέγγιση ζητημάτων σε νομικό και τεχνικό επίπεδο
Δημιουργός :Τερζάκη, Σοφία
Συντελεστής :Μήτρου, Λίλιαν (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Βig data, η μεγάλη δυναμική στον χώρο των υπολογιστών και στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι ο τεράστιος όγκος των δεδομένων δομημένων και μη που προέρχονται από πολλαπλές πηγές όπως η on line πρόσβαση, οι συσκευές κινητών, τα social media, οι επιστημονικές έρευνες και οι παραδοσιακές πηγές. Τα big data ορίζονται ως οποιοδήποτε είδος δεδομένων που έχουν τρία τουλάχιστον χαρακτηριστικά όπως υπερβολικά μεγάλους όγκους δεδομένων (volumes), εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα (velocity) και εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία (variety). Τα περισσότερα δεδομένα σήμερα είναι μη δομημένα, παραγόμενα πολύ γρήγορα και σε τεράστιες ποσότητες. Ως εκ τούτου, απαιτούν εξειδικευμένη τεχνολογία και τεχνικές, ώστε να περάσουν από την κατάλληλη επεξεργασία και να δημιουργήσουν τα ανάλογα προφίλ (profiling) με σκοπό να προβλέψουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριφορές και γεγονότα, σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής. Με όλες αυτές τις τεχνολογικές μεταβάσεις, είναι πλέον δυνατόν να φανταστούμε τρόπους που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εταιρείες και οι οργανισμοί, που ήταν ασύλληπτοι λίγα χρόνια πριν. Όσο περισσότερο σημαντική είναι η ανάλυση των big data τόσο σημαντικότερη γίνεται η προστασία των δεδομένων. H διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα και να υπονομεύσει το συνολικό επίπεδο εμπιστοσύνης, απειλώντας έτσι τη πλήρη ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, η ασφάλεια, η λογοδοσία και η διαφάνεια, πρέπει να περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των δικτύων μας, στην αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υποδομών. Σε κάθε περίπτωση τόσο η ελληνική όσο και η ευρωπαϊκή ή η διεθνής νομοθεσία, απαιτούν την λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων. Από την άλλη όμως θα πρέπει συνεχώς να υιοθετούν νέους κανόνες και διαδικασίες, μέσα σε αυτό τον αναδυόμενο ψηφιακό κόσμο. Επιπλέον, η αυξανόμενη διασυνοριακή ροή δεδομένων απαιτεί ένα διεθνές κανονιστικό περιβάλλον και την ανάπτυξη περιφερειακών πρωτοβουλιών, με σκοπό τη διαμόρφωση κανόνων και διαδικασιών για τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.
Big data, the big potential in the space of computer science and business. It is the enormous volume of data (structured or not), which come from multiple sources, like on line access, mobiles, social media, scientific research and traditional sources. Big data are defined as any kind of data, which have at least, three characteristics, like excessively big volumes, high velocity, and particularly big variety. Most of the big data today are not structured, produced in high speed and big volumes. In consequence, they demand specialized technology and techniques, so as to pass from the suitable processing. In this way, the appropriate profiling is created, In order to predict new products and services, behaviors and facts in the whole aspect of human life. With all these technological transitions, it is possible to put into into practice ways, which companies and organizations can exploit, which were inconceivable a few years ago. The more the analysis of big data becomes, the more important the protection of them, takes place. The management of personal data can lead to uncertainty and undermine the level of trust, threatening in this way the full development of the society of information. The protection of private life and personal data, the security, the accounting for, and the transparency, should be included in the design of our networks, as well as to the architecture of the electronic services and the infrastructure. In any case, both the Greek, the European and the international legislature demand measures of protection and security of the data. On the other hand, they should continually adopt new rules and procedures in the midst of the rising digital world. In addition, the inter border flow of data, demands a universal environment, plus the development of regional initiatives, targeting the formulation of rules and procedures for the management of personal data.
Λέξη κλειδί :Βig data
Profiling
Ασφάλεια δικτύων
Προσωπικά δεδομένα
Προστασία δεδομένων
Personal data
Data protection
Network security
Ημερομηνία :2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Terzaki_2015.pdf

Τύπος: application/pdf