ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: χρηματοδότηση και άλλες πολιτικές ενίσχυσης
Δημιουργός :Κωστάκης, Αθανάσιος
Συντελεστής :Λουρή - Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :124σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι σε πρώτο επίπεδο, η διερεύνηση της αναπτυξιακής αξίας που μπορεί να προσδώσει η καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (οι οποίες θα καλούνται εφεξής ΜΜΕ) αλλά και των προβλημάτων που αυτές αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να μεγεθυνθούν και να επιτύχουν στον εκάστοτε κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Σε δεύτερο επίπεδο, εξετάζονται τα εργαλεία, που σε διεθνές επίπεδο προτείνονται ως προς την ενίσχυση των καινοτόμων ΜΜΕ, ενώ ύστερα μελετάται και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων αυτών πολιτικών. Φυσικά, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, η οποία ενώ θα μπορούσε να αποτελεί πρώτης τάξεως μέθοδο ανάπτυξης, η δυσκολία πρόσβασης που αντιμετωπίζουν σε αυτήν οι μικρότερες επιχειρήσεις, μετατρέπει την προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων στην μεγαλύτερη αντιξοότητα που καλούνται να ξεπεράσουν. Έτσι, ξεκινάμε με έναν λεπτομερή ορισμό των ΜΜΕ και με σαφή περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που αυτές προβάλλουν. Παραθέτοντας τις σημαντικότερες αναφορές που διακρίνουμε για τα παραπάνω στη διεθνή βιβλιογραφία, στεκόμαστε ιδιαίτερα στον ορισμό που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας ορισμός εξαιρετικά σημαντικός αφού αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό και τη στόχευση της ευρωπαϊκής πολιτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ. Ύστερα, στο ίδιο σκεπτικό, παρουσιάζουμε μια λεπτομερή περιγραφή του μικρο-επιχειρηματικού γίγνεσθαι κυρίως ότι αφορά τη γηραιά ήπειρο, αφού μέσα από την ανάλυση αυτή γίνεται εύκολα κατανοητή η σημασία που έχουν οι ΜΜΕ στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας κάθε χώρας ή και ηπείρου γενικότερα. Κατόπιν, περνάμε στη σαφή διατύπωση του ορισμού της έννοιας της «καινοτομίας» καθώς και των κατηγοριών στις οποίες ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τη διακρίνουν. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, προστίθεται η περιγραφή των όρων «κλειστής» και «ανοιχτής καινοτομίας» ενώ δεν παραλείπεται η παρουσίαση των δεικτών εκείνων με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί ο βαθμός δραστικότητας της καινοτομίας. Έπειτα, αφού αναλυθούν εκτενώς οι παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική απόφαση μιας επιχείρησης για καινοτομία και τα εμπόδια που μπορούν να μειώσουν την πρόθεση για παραγωγή νεωτερισμών από μια ΜΜΕ, παρουσιάζουμε, μέσω σχετικής επιστημονικής έρευνας, τις πολιτικές τόνωσης που αφορούν την καινοτομική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, αμέσως μετά, αναδεικνύουμε συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη που αναλύει την αποτελεσματικότητα της συμβατικής πολιτικής που συνηθέστερα παρέχεται από τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, και δεν είναι άλλη από την απλή χορήγηση επιδοτήσεων προς τις καινοτόμες ΜΜΕ. Η μελέτη αυτή μάλιστα, στέκεται και στη συνεισφορά της καινοτομίας στο σύνολο της κοινωνικής ευημερίας, πέρα από τα στενά πλαίσια της επιχειρηματικής οπτικής. Επιπλέον, περιγράφουμε αναλυτικά τα όσα έχουμε προαναφέρει περί χρηματοδότησης των ΜΜΕ και των προβλημάτων πρόσβασης που διαπιστώνουν όσες επιχειρούν να αντλήσουν κεφάλαια για τις οιεσδήποτε λειτουργικές, αναπτυξιακές και επενδυτικές ανάγκες τα έχουν ανάγκη. Μάλιστα, παρουσιάζουμε την πλειονότητα των παραδοσιακών αλλά καθώς και των σύγχρονων και εναλλακτικών μεθόδων που γνωρίζουμε για την λήψη χρηματοδότησης, σε διεθνές επίπεδο. Εντούτοις, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μόνο στην αναφορά της χρηματοδότησης ως εργαλείου ενίσχυσης των ΜΜΕ, και για αυτόν ακριβώς το σκοπό, αναλύουμε εμπειρικά τις υπόλοιπες πολιτικές τόνωσης που παρέχονται. Καταλήγουμε με άλλη μια επιστημονική μελέτη, με την οποία προσπαθούμε να εξακριβώσουμε το βαθμό επίδρασης των πολιτικών ενίσχυσης πάνω στις νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις. Τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα, μας παρέχουν πολύτιμη πληροφόρηση περί του θέματος, εξειδικεύοντας μάλιστα τις εκτιμήσεις μας και αναλύοντάς τες σε βάθος ώστε να μπορέσουμε έτσι να κατανοήσουμε την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου πλαισίου πολιτικών υποστήριξης. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε παρά να μη συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των μελετών που περιγράψαμε προσεκτικά, ώστε να παρατηρήσουμε ομοιότητες και διαφορές με σκοπό την διαμόρφωση τελικών συμπερασμάτων μέσα από πολλαπλές οπτικές γωνίες.
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) are considered to be the backbone of the European as well as the global economy. Their high value is due to their substantial contribution to job creation and economic growth. Hence, social welfare is enhanced by investing more in innovating businesses. However, the financial crisis and the rapidly changing circumstances in the business environment have weakened SMEs’ position and created obstacles, especially with respect to financing, that hamper their growth. This dissertation attempts to (a) analyze the impact of innovation on the performance of SMEs and (b) uncover the most important obstacles that SMEs face when attempting to grow. At the same time policies supporting SMEs are discussed. Initially, important terms, required for our analysis, are defined; a detailed, economic definition for “SME” and “Innovation” is provided. Moreover, after a brief description of the entrepreneurial environment in Europe, innovation determinants as displayed in the literature, as well as policies for promoting innovation among SMEs, are presented. On top of that, an econometric analysis about the efficiency of SME innovation policy is introduced followed by a presentation of the most substantial obstacles faced by SMEs. The problem of access to finance is highlighted and, therefore, typical and alternative financing patterns are discussed in detail. Additionally, other policies supporting SMEs are mentioned while their effectiveness on young, innovative companies is investigated by studying the results of an additional econometric analysis. Thus, comparing the outcomes of the above two models, significant conclusions are drawn; more efficient measures of SMEs’ support are required, while the necessity of encouraging young, innovative companies is highlighted as vital for economic activity. Finally, we reach the conclusion that despite the progress achieved, governments have a long way to go in order to plan and implement modern, well-targeted and effective SME policies.
Λέξη κλειδί :Μικρομεσαίες επχειρήσεις
Καινοτομία
Ενίσχυση επιχειρήσεων
Χρηματοδότηση
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Ιnnovation
Εnforcing policies
Finance
Ημερομηνία :28-02-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kostakis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf