ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :1.Τα διαμερίσματα ως επένδυση στο Real Estate 2. Η χρήση βάσης δεδομένων στο ArcGIS 3. Το πράσινο μέλλον της οικονομικώς προσιτής στέγασης 4. Αξιολόγηση επένδυσης σε ακίνητο στην Αθήνα
Δημιουργός :Καρρά, Σαμάνθα-Ευθυμία
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :156σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες: 1. Πρόκειται για μία ανάλυση των διαμερισμάτων ως επένδυση στο Real Estate. Παρουσιάζεται η αγορά των διαμερισμάτων, οι μέθοδοι εκτίμησής τους, καθώς και τρία (3) παραδείγματα επενδυτικών προτάσεων – επενδύσεων στις Η.Π.Α. 2. Επεξηγείται η χρήση βάσης δεδομένων στο ArcGIS μέσα από ένα παράδειγμα – άσκηση. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αρχές των θεματικών χαρτών, καθώς και παραδείγματα. 3. Πρόκειται για μία ανάλυση του προβλήματος της αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με την οικονομικώς προσιτή κατοικία. Παρουσιάζονται τέσσερα (4) παραδείγματα της Minnesota Green Communities 4. Εκτίμηση διατηρητέου κτηρίου γραφείων στην Αθήνα με τη μέθοδο DCF και ανάλυση ευαισθησίας. Χρηματοοικονομική ανάλυση πιθανής επένδυσης στο ακίνητο.
This thesis consists of four (4) modules: 1. An analysis on the apartments as an investment in Real Estate. Presented are the market for apartments, the measures of apartment value and three (3) case studies in U.S.A. 2. The use of data base in ArcGIS is explained through an example. The principles of thematic maps are also presented. 3. An analysis of the problem of sustainability and affordable housing. Presentation of four (4) projects of Minnesota Green Communities, 4. A valuation of a scheduled office building in Athens, including full technical description of the building, an analysis of the real estate market of the area, DCF and sensitivity analysis are presented. Also, a financial analysis of a possible investment in this property including swot analysis is presented.
Λέξη κλειδί :Κτηματική αγορά
Real Estate
ArcGIS
Αειφόρος ανάπτυξη
Εκτίμηση ακινήτων
Αξιολόγηση ακινήτων
Ημερομηνία :30-06-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: karra_2009.pdf

Τύπος: application/pdf