ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκτες επιτυχίας και διαχείρισης κινδύνων στη διοίκηση έργου
Δημιουργός :Λάππας, Παντελής
Συντελεστής :Κυριακίδου, Ολίβια (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :422σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελούν οι «δείκτες επιτυχίας και διαχείρισης κινδύνων στην διοίκηση έργου». Αρχικά θα γίνει λόγος περί διοίκησης έργου, όπου θα αναλυθούν βασικές έννοιες, θα περιγραφεί ο κύκλος ζωής του έργου, η μελέτη σκοπιμότητας και τα διάφορα μοντέλα επιλογής έργων. Στην συνέχεια, σύμφωνα και με το PMI PMBOK, θα αναφερθούν οι διεργασίες, αλλά και οι εννέα γνωστικές περιοχές της διοίκησης έργων. Έπειτα, λαμβάνοντας υπόψη το «Βασικό Τρίγωνο», σύμφωνα με το οποίο οι παράγοντες «κόστος», «χρόνος» και «ποιότητα» αποτελούν παράγοντες επιτυχίας ενός έργου και δείχνουν αν το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι τελικά θετικό ή αρνητικό, θα αναλυθούν οι τρείς από τις εννέα γνωστικές περιοχές: α) «Διαχείριση Χρόνου Έργου», β) «Διαχείριση Κόστους Έργου» και γ) «Διαχείριση Ποιότητας Έργου». Στο πλαίσιο των τριών αυτών γνωστικών περιοχών θα γίνει λόγος σχετικά με το δίκτυο του έργου (Τοξωτά και Κομβικά Δίκτυα) και την επίλυση αυτού (Μέθοδος PERT, Μέθοδος CPM), τον προϋπολογισμό του έργου και τις διάφορες τεχνικές εκτίμησης κόστους (Επιχειρησιακή Εκτίμηση, Τιμή Μονάδας, Ημερήσιο Κόστος κλπ), τον ποιοτικό έλεγχο, το κόστος ποιότητας, τα διάφορα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας του έργου (Συγκριτική Αξιολόγηση, Κατάλογοι Ελέγχου, Διαγράμματα Ροής, Πίνακες Δεδομένων κλπ.) κ.ο.κ. Στην συνέχεια, θα αναλυθεί και η μέθοδος της δεδουλευμένης αξίας, βάσει της οποίας μπορούμε να υπολογίσουμε τους δείκτες απόδοσης κόστους και προγράμματος (CPI, SPI) ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα για το έργο από πλευράς κόστους και χρόνου σε μια δεδομένη στιγμή. Η γνωστική περιοχή της «Διαχείρισης Κινδύνου του Έργου» αποτελεί επίσης αντικείμενο μελέτης της εργασίας και, στην ουσία, εξετάζονται θέματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση κινδύνων (βασικές κατηγορίες κινδύνων, μέθοδοι εντοπισμού κινδύνων κλπ.), την ποιοτική (ποιοτικές κλίμακες, πίνακες κινδύνων, κατάταξη κινδύνων), αλλά και ποσοτική ανάλυση αυτών (πιθανότητα εμφάνισης απειλής, ευπάθεια μέσου προστασίας κλπ.) και την ανάπτυξη αντίδρασης στον κίνδυνο.
The subject of the present thesis is the exploration of the main “indexes of success and risk management in project management”. The first part of the thesis is dedicated to the study of project management and the analysis of its main characteristics, the description of the project life cycle, the concept of a feasibility study and various project management models. Then, according to the PMI PMBOK, the nine knowledge areas as well as the processes of project management will be reported. The second part of the thesis is based on the “Basic Triangle” which indicates three main success factors for any project, namely “cost”, “time” and “quality” and analyses three significant knowledge areas: a) “Project Time Management”, b) “Project Cost Management” and c) “Project Quality Management”. Within the scope of the above knowledge areas, second part will describe the concept of the project network (Activity On Arrow Network, Activity On Node Network) and its resolution (PERT method, CPM method), the budget of the project and various cost estimation techniques (Operational Estimating, Unit Rate, Day Work etc), issues of quality control, the cost of quality and several techniques of project quality management (Benchmarking, Checklists, Flowcharts, Data Tables etc) etc. Moreover, the earned value method will be analyzed, according to which a number of cost performance indexes and schedule performance indexes (CPI, SPI) can be calculated in order to draw conclusions regarding the cost and the time of the project at any given time. The third part of the thesis will analyze the knowledge area of “Project Risk Management” and especially issues that relate to risk identification (basic categories of risk, methods etc), risk qualification (qualitative scales, tables of risk, classification of risk), risk quantification (probability of appearance of threat, vulnerability of protection material etc) and risk response development. Τhe fourth part of the thesis consists of a case study which explores a real project of “computer system development of financial securing”, which was implemented within the scope of program “Basel II” by National Bank of Greece, in the period of 2006- 2007. Finally, fifth part of the thesis consists of a number of useful appendixes (Monte Carlo method, tools of risk analysis and risk management etc).
Λέξη κλειδί :Διοίκηση έργου
Project management
Διαχείριση κινδύνου
Risk management
Ημερομηνία :31-01-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: lappas_2010.pdf

Τύπος: application/pdf