ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αγελαία συμπεριφορά των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές: εμπειρική μελέτη στο πλαίσιο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς
Δημιουργός :Μακρή, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :.
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι "Αγελαία συμπεριφορά των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές: εμπειρική μελέτη στο πλαίσιο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς". Η αγαλαία συμπεριφορά των επενδυτών αφορά τον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς μιας ομάδας επενδυτών. Η δράση και η συμπεριφορά τους δεν έχουν κάποια προγραμματισμένη κατεύθυνση, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μίμησης πράξεων και συμπεριφορών άλλων επενδυτών στις αγορές. Η θεωρία της αγελαίας συμπεριφοράς χρησιμοποιείται τόσο από την οικονομική επιστήμη, όσο και από τη σύγχρονη ψυχολογία για να εξηγηθούν φαινόμενα κατά τα οποία ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων πράττουν με όμοιο τρόπο την ίδια χρονική στιγμή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν παρόμοιες συμπεριφορές κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Για την εκτενή περιγραφλη της αγελαίας συμπεριφοράς παρουσιάζονται τα μέτρα herding, τα οποία αναλύονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Αναλυτικότερα, στην παρούσα εργασία αναλύονται τα εξής ζητήματα: υπερδιόγκωση των αγορών και η αύξηση του ειδικού βάρους του χρηματιστικού κεφαλαίου, παραδοσιακή χρηματοοικονομική θεωρία, συμπεριφορική χρηματοοικονομική (behavioral finance), συμπεριφορά του όχλου, το φαινόμενο της αγελαίας συμπεριφοράς (herding) στο χρηματιστήριο. Τέλος, το εμπειρικό-οικονομετρικό κομμάτι της παρούσας διπλωματικής αναλύεται μέσω του οικονομετρικού προγράμματος EVIEWS.Μελετάται η ύπαρξη της συμπεριφοράς του φαινομένου για το ελληνικό χρηματιστήριο για την περίοδο από 1/01/1990 έως 30/09/2016. Για την ανάλυση έχει χρησιμοποιηθεί το μοντέλο των Chang Cheng θαη Khorana (2000).
The Subject of Labour is "herd behavior of Investors in Stock Markets".The herd behavior of investors on mode of action and behavior of a group of investors. The action and their behavior does not have a programmed direction, but a rising as a result of acts of imitation and behavior of other investors in the markets.The theory of herd behavior used by economic science, and from modern psychology to explain phenomena in which a large number of people doing a similar way at the same time, and in many cases have similar behaviors in decision-making processes. For the detailed description of herd behavior is shown the herding measures, which are discussed in the literature.Specifically, the work deals with the following problems: hyperinflation markets and increase the specific weight of finance capital, traditional financial theory, Behavioral Finance (Behavioral Finance), behavior of the mob, the phenomenon of herd behavior (Herding) in Exchange.Finally, the empirical-econometric part of this diploma is analyzed through EVIEWS program. Studied the existence of the behavior of the phenomenon for the Greek stock market for the period from 01/01/1990 to 30/09/2016. For the analysis was used the model of Chang Cheng and Khorana (2000).
Λέξη κλειδί :Financial market
Finance capital
Herding
Behavioral finance
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Αγελαία συμπεριφορά
Χρηματιστηριακή αγορά
Χρηματοδοτικό κεφάλαιο
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: makri_2016.pdf

Τύπος: application/pdf