ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που ερμηνεύουν τον συστηματικό κίνδυνο (BETA) των μετοχών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
Δημιουργός :Παπαγιάννης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει, μέσα στα πλαίσια του Υποδείγματος της Αγοράς, την σχέση μεταξύ συστηματικού κινδύνου και δώδεκα μεταβλητών, από τις οποίες οι δέκα είναι χρηματοοικονομικές και οι δύο μακροοικονομικές. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από 15 εταιρείες εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο ομαδοποιημένες σε 5 μεγάλης, 5 μεσαίας και 5 μικρής κεφαλαιοποίησης. Εξετάστηκαν χωριστά η περίοδος πριν από την οικονομική κρίση (2005-2009) και η περίοδος κατά την διάρκεια της κρίσης (2010-2014). Αναλύθηκαν οι εξής μεταβλητές που μπορεί να εκθέσουν ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών στον συστηματικό κίνδυνο: κεφαλαιοποίηση, ρευστότητα, μόχλευση, λειτουργική αποδοτικότητα, κερδοφορία, μέγεθος, ανάπτυξη, διανομή μερισμάτων, Value at Risk, book to market value και οι μακροοικονομικές ΑΕΠ και πληθωρισμός. Θεωρήθηκε πρόκληση να εξεταστεί σαν παράγοντας κινδύνου το Value at Risk (VaR), όχι σαν στατιστική τεχνική αλλά σαν μεταβλητή ενδεχομένων ζημιών (μείωση περιουσίας) που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών. Βρέθηκε ότι το ΑΕΠ και ο πληθωρισμός είναι ισχυροί ερμηνευτικοί παράγοντες του συστηματικού κινδύνου και στις δύο εξεταζόμενες χρονικές περιόδους και κυρίως στην περίοδο της κρίσης. Από τις υπόλοιπες μεταβλητές, μόνο η μόχλευση και η κερδοφορία και μόνο στην περίοδο της κρίσης έχουν σημαντική επίδραση στον συστηματικό κίνδυνο. Μάλιστα, η κερδοφορία, σε αντίθεση με το αναμενόμενο, έχει θετική συσχέτιση. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι, με βάση την κεφαλαιακή ομαδοποίηση των εταιρειών, όσο μειώνεται το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης τόσο μειώνεται και ο συστηματικός κίνδυνος. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το beta των 15 εταιρειών στην περίοδο της κρίσης είναι, με μία μόνο εξαίρεση, σε χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από την κρίση.
Λέξη κλειδί :Συστηματικός κίνδυνος
Ελληνικό Χρηματιστήριο
Value at Risk (VaR)
Ημερομηνία :31-10-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: papagiannis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf