ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες του περιθωρίου των τραπεζικών συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης στις Η.Π.Α
Δημιουργός :Αθανασίου, Σταύρος
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησε καί συνεχίζει να απασχολεί τα κράτη αλλά και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η κρίση που ξέσπασε την περίοδο του 2007 εως το 2009 στο χρηματοπιστωτικο τομέα καί που εξαπλώθηκε στη συνέχεια και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Οι επιδράσεις της κρίσης αυτής πλήττουν ακόμη και σήμερα ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Όπως ήδη γνωρίζουμε οι τράπεζες όπως καί σε προηγούμενες κρίσεις έτσι καί τώρα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στη δημιουργία αλλά καί στην εξάπλωση της κρίσης αυτής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.Κατα την πάροδο των τελευταίων είκοσι χρόνων το χρηματοπιστωτικό σύστημα βρισκόταν σε μια συνεχή άνθηση με αποτέλεσμα τα τραπεζικά ιδρύματα εκτός από τις κύριες δραστηριότητές τους (δανεισμός-καταθέσεις) να επενδύουν σε άλλους τομείς όπως αυτός των παραγώγων, δημοφιλέστερος των οποίων αποτελούν οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης. Κατα την περίοδο της κρίσης λοιπόν παρατηρήθηκε στο χρηματοπιστωτικό τομέα αισθητή αύξηση στα spread των συμβάσεων ανταλλαγης κινδύνου αθέτησης των τραπεζών κάνοντας εμφανή την συσχέτιση της πορείας που ακολουθεί η αγορά με την πορεία που ακολουθούν οι τιμές των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης. Με τον όρο spread(περιθώριο) αναφερόμαστε ουσιαστικά στην τιμή της σύμβασης ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης την οποία θα αναφέρουμε συχνά και ως CDS (Credit Default Swap).Σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής είναι αφενός μεν ο προσδιορισμός των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τις τραπεζικές συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης και αφετέρου η απάντηση στο ερώτημα του αν θα πρέπει τα spread των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης να θεωρούνται ως μια καλή προσέγγιση για τον προσδιορισμό της απόδοσης των τραπεζών. Η χρονική περίοδος στην οποία θα βασιστεί η εργασία αυτη περιλαμβάνει τα έτη απο το 2011 έως καί το 2015 ,την οποία θα χαρακτηρίζαμε ως μια μεταβατική περίοδο, η οποία θα μας αποκαλύψει πιθανόν στοιχεία για το ποιοι παράγοντες συνεχίζουν να συνδέονται έντονα με την πορεία της οικονομίας ακόμη και μετά την κρίση. Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε οτι η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε βασιζόμενη σε ένα δείγμα εταιρειών τραπεζικών συμμετοχών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από τις οποίες αντλήθηκαν οι πενταετείς ανωτέρου τύπου συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (5y senior CDS spreads) καθώς καί μια σειρά από άλλα δεδομένα απαραίτητα για την διεξαγωγή της έρευνας αυτής. Το σύνολο των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί θα εξετάζεται σε μηνιαία βάση. Επιπρόσθετα, η επιλογή της αγοράς των6Ηνωμένων Πολιτειων Αμερικής έγινε με αφορμή το άρθρο των Chiaramonte and Casu (2013) το οποίο μελετά τα CDS των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο, δίνοντας όμως μεγαλύτερη έμφαση στην Ευρωπαική αγορά. Έτσι με την εργασία αυτή θέλουμε να εξετάσουμε αν η ανάλυση αυτή εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και να επισημάνουμε τυχόν διαφορές ως προς τον τρόπο λειτουργίας της. Σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός οτι στην αγορά των Η.Π.Α υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την δημοσίευση των οικονομοκών καταστάσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στοιχείο που βοηθά στην ορθότερη συλλογη των δεδομένων που απαιτούνται. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, η διπλωματική εργασια αυτή θα είναι σε θέση να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ποιοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν σε καθοριστικό βαθμό τα περιθώρια των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης καί δεύτερον, το κατά πόσο τα CDS προσφέρουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως μέσο αξιολόγησης της απόδοσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Λέξη κλειδί :Παγκόσμια οικονομική κρίση
Σύμβαση ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης
Credit Default Swap
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: athanasiou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf