ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Fitting elliptical curves with application to drivingperformance evaluation
Εναλλακτικός τίτλος :Προσαρμογή ελλειπτικών καμπυλών με εφαρμογήστην αξιολόγηση της απόδοσης της οδήγησης
Δημιουργός :Daletzakis, Antonios
Δαλετζάκης, Αντώνιος
Συντελεστής :Tsiamyrtzis, P. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Nowadays, the stress factor is a part of our daily life. Sometimes to beunder stress condition while driving a car is extremely dangerous foreveryone. This experiment, studies whether the stress factor affects the drivingbehaviour of the driver. The drivers drove in a special track under 4 different conditions (Normal drive, Cognitive drive, Motoric drive, Failure drive) andthey perform 3 U-turns. In order to detect differences in the drive type, that means the stress factor affects the drivers’ behaviour, we model the U-turnorbits using Ellipses and especially the Direct Elliptical Fit by AndrewFitzgibbon. Then we can make statistical inference using exploratory data analysis and construct statistical models to quantify the results. We use ANOVA models and Mixed-Effect models as a statistical tool. The results are presenting analytically using the R-programming language outputs and somespecial graphs.
Περιεχόμενα :Στις μέρες μας ο παράγοντας του στρες είναι κομμάτι τηςκαθημερινότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις το να είσαι υπό την επιρροήακραίου στρες κατά τη διάρκεια της οδήγησης μπορεί να αποβεί πολύεπικίνδυνο. Το παρόν πείραμα, μελετά το κατά πόσο ο παράγοντας στρεςεπιδρά στην οδηγική συμπεριφορά του οδηγού. Στο πείραμά μας οι οδηγοίχρησιμοποίησαν μία ειδικά διαμορφωμένη πίστα οδήγησης. Ο καθέναςοδήγησε με 4 διαφορετικές οδηγικές συνθήκες (Κανονική οδήγηση,Συναισθηματική οδήγηση, Οδήγηση με απόσπαση της προσοχής γράφοντας σ εκινητό, Κατάσταση αποτυχίας του αυτοκινήτου) και έκανε 3 αναστροφές κατάτη διάρκεια της οδήγησης. Σκοπός μας είναι να βρούμε αν υπάρχουνστατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τύπων οδήγησης που θα μαςοδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το στρες επιδρά στην οδηγική συμπεριφορά.Μοντελοποιούμε τις αναστροφές με της χρήση ελλείψεων και συγκεκριμέναμε την μέθοδο άμεσης ελλειπτικής προσαρμογής του «Andrew Fitzgibbon».Με βάση τις φυσικές ιδιότητες των γεωμετρικών παραμέτρων της έλλειψης,κάνουμε στατιστική συμπερασματολογία κάνοντας γραφικές συγκρίσεις καιπροσαρμόζοντας στατιστικά μοντέλα για να ποσοτικοποιήσουμε αυτές τιςδιαφορές. Χρησιμοποιούμε τις μεθόδους Ανάλυσης Διακύμανσης και ταMixed-Effect μοντέλα. Τα αποτελέσματα που παραθέτουμε προέρχονται απόαποτελέσματα του στατιστικού-προγραμματιστικού πακέτου R και κάνουμεχρήση ορισμένων ειδικών γραφημάτων.
Λέξη κλειδί :Driving behaviour
ANOVA models
Mixed-Effect models
Ημερομηνία :30-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Daletzakis-FT15.pdf

Τύπος: application/pdf